Przetargi.pl
Roboty remontowe - pokoje II-go piętra w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu

Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 41
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6412486 , fax. 084 6412486
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu
  ul. Szczebrzeska 41 41
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6412486, fax. 084 6412486
  REGON: 95107898000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe - pokoje II-go piętra w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane: Roboty remontowe - pokoje II-go piętra w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu Wykonanie prac remontowych pokoi mieszkalnych II-go piętra Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu. Zgodnie z przedmiarem robót. W zakresie materiałowym Bursa przekazuje Wykonawcy jako materiał własny: panele podłogowe (całość), podkład paneli podłogowych - płyta gr. 5,5mm (całość). W kalkulacji ofertowej należy uwzględnić materiały powierzone przez Inwestora. REMONT POSADZKI: 1. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładziny podłogowe 2. Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - analogia - rozbiórka podłoża 25% pomieszczeń mieszkalnych 3. Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro 4.Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmianę grubości o 10mm 5.Przygotowanie podłoża, gruntowanie preparatem wzmacniającym 2-krotnie 6. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm, powierzchnia ponad 8m2, 7. Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy) - analogia ROBOTY MALARSKIE Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOGA: 8. Rozebranie baraków drewnianych składanych, płyty ścienne - analogia - rozbiórka boazerii z płyt 9. Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko 10. Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5 - aglomarmur 11. Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowych, szerokości do 15cm - skucie cokolika cementowego 12. Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10cm - analogia - miejscowe naprawy po skuciach cokolików cementowych 13. Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo - wapienne, szerokość do 15cm - maskowanie przewodów instalacji alarmu ppoż. 14. Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych kanałach, przekrój do 2,5mm2 - mocowanie przewodów instalacji ppoż. 15. Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10cm - tynki stropów maskujące przewody instalacji alarmu ppoż. 16. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - tynki po zdjęciu boazerii boazeria pomniejszona o cokolik 17. Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5m2 - analogia - czyszczenie powierzchni tynku - stropy 18. Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5m2 - analogia - czyszczenie powierzchni tynku - ściany 19. Przygotowanie podłoża pod docieplenie metoda lekka-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie - analogia - gruntowanie powierzchni sufitu i ścian 20. Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, stropy, podłoże z tynku 21. Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, ściany, podłoże z tynku 22. Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne 23. Malowanie 2-krotne farba olejna lub ftalowa grzejników żebrowych 24. Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o średnicy do 50mm 25. Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2m2 - drzwi wewnętrzne 26. Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0m2 - szerokość skrzydła - 90-ka 27. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1km 28. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km ponad 1km Inne ustalenia. 1. Przekazanie Placu Budowy. Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przez wskazanie lokalizacji robót. 2. Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 3. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca, ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 6. Odbiór końcowy robót. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2400,00zł Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bursanr2zamosc.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach