Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia SP ZOZ MSW w Lublinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-331 Lublin, ul. Grenadierów 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7284626 , fax. 081 7285698
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w Lublinie
  ul. Grenadierów 3 3
  20-331 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7284626, fax. 081 7285698
  REGON: 43097218000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmsw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia SP ZOZ MSW w Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa obejmuje kompleksowe ubezpieczenie SP ZOZ MSW w Lublinie, w tym: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia od wszelkiego ryzyka - all risiks, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenie Auto Casco, ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego, ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów; opisanych szczegółowo w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach