Przetargi.pl
Druk oraz dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego wydawnictw promujących walory przyrodniczo - kulturowe Roztoczańskiego Parku Narodowego

Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6872066 w. 344 , fax. 084 6872066
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Roztoczański Park Narodowy
  ul. Plażowa 2 2
  22-470 Zwierzyniec, woj. lubelskie
  tel. 084 6872066 w. 344, fax. 084 6872066
  REGON: 06136258900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.roztoczanskipn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk oraz dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego wydawnictw promujących walory przyrodniczo - kulturowe Roztoczańskiego Parku Narodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk oraz dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego wydawnictw promujących walory przyrodniczo - kulturowe Roztoczańskiego Parku Narodowego: 1. Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek - książka o Parku w nakładzie 2 000 egz., 2. Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek. Monografia kartograficzna - mapy na planszach wraz z teczką na komplet map w nakładzie 2 000 egz., 3. Skład gatunkowy i struktura lasów Roztoczańskiego Parku Narodowego - opracowanie książkowe w nakładzie 2 000 egz. 1. Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek - książka o Parku. Założenia techniczne: format B4 ok.24 na 30 cm nakład - 2 000 egz. objętość ok.240 str. papier Volumen 115g na m2 druk kolor 4 + 4 + lakier offset; z wykorzystaniem rastra stochastycznego oprawa twarda - szyta nićmi, okładka - tektura 2 mm, - oklejka kreda mat 175g na m2, druk 4 + 0 - folia mat + lakier punktowo, - wklejka - papier Volumen 135g na m2, druk 0+0 obwoluta, kreda mat 200g na m2, 4+0 + folia mat + lakier punktowo naświetlanie matryc w technologii CtP publikacja posiada numer ISBN 2. Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek. Monografia kartograficzna - mapy na planszach wraz z teczką na komplet map Założenia techniczne: forma: luźne plansze składane w teczce format : 39,5 cm x 29,5 cm, po złożeniu 24 x 29,5 cm nakład 2 000 kpl. objętość 28 luźnych plansz papier - kreda mat 135 g na m2 druk 4 + 0, z wykorzystaniem rastra stochastycznego naświetlanie matryc w technologii CtP oprawa teczka - kreda mat 270g na m2 lub karton - druk 4+0, folia błyszcząca, lakier punktowy - teczka z grzbietem w trzy skrzydełka zapinane skrzydełkiem z wcięciem - wg wzoru wykrojnika falcowanie plansz kompletowanie plansz do teczek publikacja posiada numer ISBN 3. Skład gatunkowy i struktura lasów Roztoczańskiego Parku Narodowego - wydawnictwo książkowe Założenia techniczne: format B4 ok. 24 x 30 cm nakład - 2 000 egz. objętość - ok.112 str. kreda mat 115g na m2 druk kolor 4 + 4, z wykorzystaniem rastra stochastycznego oprawa miękka - kreda mat 270g na m2, - druk 4+0 + folia błyszcząca, lakier punktowo, - klejona naświetlanie matryc w technologii CtP publikacja posiada numer ISBN Założenia końcowe Zamawiający dostarczy Wykonawcy przygotowane do druku materiały. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do druku wydawnictwa, zgodnie z ww. założeniami technicznymi. Zamawiający zastrzega sobie nadzór nad drukiem ze strony autorów składu i przygotowania do druku. Wykonane wydawnictwo gotowe produkty powinno być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Opakowanie winno zawierać opis z dokładnym podaniem jego zawartości i ilości, Wykonawca przetransportuje i dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanych pomieszczeń mieszczących się w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. Plażowa 2; 22-470 Zwierzyniec bez pobrania z tego tytułu dodatkowych opłat. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy nie później niż dwa dni robocze przed terminem dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 98 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: I. Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł.) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu, 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) Gwarancjach bankowych, 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w w/w formach. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy 27 1130 1206 0028 9162 8690 0001 w BGK Lublin 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą., 6. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w SIWZ lub dopuszczalnej formie zostanie wykluczony z postępowania. 8. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie gotówki pod rygorem wykluczenia z postępowania. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się, niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.roztoczanskipn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach