Przetargi.pl
Wznowienie certyfikatu gospodarki leśnej według systemu FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Czechowska 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5327031 , fax. 081 5324947
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
  ul. Czechowska 4 4
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5327031, fax. 081 5324947
  REGON: 43006796500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.lasy.gov.pl/web/rdlp_lublin
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wznowienie certyfikatu gospodarki leśnej według systemu FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ponownej certyfikacji gospodarki leśnej według systemu FSC dla RDLP w Lublinie i 25 nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie zgodnie z normami: PN-EN ISO/IEC 17021 oraz PN-EN ISO 19011. 1) Przedmiot zamówienia obejmuje: - przeprowadzenie zgodnie z punktem 9.4 normy PN-EN ISO/IEC 17021, audytu ponownej certyfikacji oraz wydanie decyzji o przedłużeniu certyfikatu lub decyzji o odmowie przedłużenia certyfikatu zwanej w SIWZ decyzją w sprawie certyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907144009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości - 3000 zł. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w następujących formach: -w pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116 poz.730 i 732, nr 227 poz. 1505 oraz z 2010 nr 96 poz. 620). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 10203000451110000000524210 z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym na Wznowienie certyfikatu gospodarki leśnej według systemu FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna, to oryginał odpowiedniego dokumentu gwarancyjnego, powinien załączyć do oferty w sposób, który pozwoli bez zdekompletowania oferty zwrócić oryginał dokumentu Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach