Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia - Prawo jazdy kat. B

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, ul. Jaśminowa 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 462 83 74 , fax. 81 462 83 73
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej
  ul. Jaśminowa 4 4
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 81 462 83 74, fax. 81 462 83 73
  REGON: 00416709100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: lecznagw.11.e-bip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia - Prawo jazdy kat. B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kurs prawa jazdy kat. B Liczba uczestników szkolenia - 16 Liczba godzin - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.07.2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1019) Termin: w okresie od 22.07. 2013 r. do 15.10.2013 r. dokładny termin szkolenia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą. Program szkolenia: zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.07.2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1019) zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą. Wymagania organizacyjne: Miejsce szkolenia: zajęcia teoretyczne na terenie miasta Łęczna, zajęcia praktyczne na terenie miasta Lublin. Uczestnicy szkolenia otrzymają na własność materiały dydaktyczne i biurowe w postaci podręcznika, notatnika, długopisu, teczki, testów w wersji papierowej i na płycie CD, na zakończenie szkolenia samochodowy atlas Polski w wersji papierowej. Uczestnikom szkolenia należy zapewnić podczas zajęć teoretycznych serwis kawowy, kruche ciastka. Częstotliwość odbywania zajęć-zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.07.2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1019) zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą. Wykonawca skieruje uczestników szkolenia na badania lekarskie w zakresie przewidzianym w przepisach w/w rozporządzenia a także poniesie koszty związane z badaniami i wizytą lekarską. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, a po pozytywnym wyniku zobowiązany jest do zgłoszenia i wniesienia opłaty /za pierwszy raz/ za egzamin państwowy w zakresie teorii i praktyki najpóźniej do dnia 15.10.2013r. Wymagania organizacyjne: Wykonawca jest zobowiązany do: Przeprowadzenia szkoleń w systemie stacjonarnym, nie dopuszcza się przeprowadzania zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu itp. Prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, która po zakończeniu szkolenia w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zostanie przekazana do MOPS w Łęcznej, Wydania każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów dydaktycznych i biurowych związanych z tematyką szkolenia, a także w przypadkach wskazanych w SIWZ innych materiałów. Ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych na szkoleniu oraz w drodze na miejsce szkolenia i z powrotem, Oznaczenia sal, w których będą się odbywały zajęcia, materiałów dydaktycznych i biurowych zgodnie z wytycznymi Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Wytyczne dot. oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04.02.2009r. dostępnymi na stronie internetowej www.efs.gov.pl, Wykonawca zobowiązuje się do zarejestrowania instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl i aktualizowania w tej bazie informacji o każdym szkoleniu. Wydania uczestnikom szkolenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych /Dz. U. poz. 186/ zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia oraz przekazanie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem do MOPS w Łęcznej. Z uwagi na udział w szkoleniu uczestników dwóch projektów Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia dwóch faktur, jednej obejmującej koszty za 8 osób, drugiej za 8 osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy w organizacji szkoleń
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: lecznagw.11.e-bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach