Przetargi.pl
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Miączyn w roku szkolnym 2013/2014

Urząd Gminy Miączyn ogłasza przetarg

 • Adres: 22-455 Miączyn,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6180005 , fax. 084 6180005
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Miączyn
  22-455 Miączyn, woj. lubelskie
  tel. 084 6180005, fax. 084 6180005
  REGON: 92217635860000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miaczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Miączyn w roku szkolnym 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewozie uczniów do szkół z terenu Gminy Miączyn w roku szkolnym 2012/2013 tj. w okresie od 02.09.2013 r. do 27.06.2014 r. Usługa świadczona będzie we wszystkie dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień: Kod CPV: 60172000-4, wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą, 60000000-8 usługi. Zakres zamówienia obejmuje przewóz uczniów do dwóch szkół, tj.: 1) do GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIĄCZYNIE - 126 uczniów dowóz na zajęcia rozpoczynające się o godz. 07:45, z zastrzeżeniem, że dzieci nie mogą być zabrane z przystanku w swojej miejscowości wcześniej niż o godz. 07.00, odwóz o 14:20 (przez 3 dni w tygodniu) i 15:10 (przez 2 dni w tygodniu ) zgodnie z poniższym: a) z Koniuch - 11 uczniów, orientacyjna odległość przystanku autobusowego od szkoły - ok. 8 km; b) z Kol. Koniuchy - 9 uczniów, orientacyjna odległość przystanku autobusowego od szkoły - ok. 12 km; c) z Kolonii Kotlice - 6 uczniów orientacyjna odległość przystanku autobusowego od szkoły - ok. 13 km; d) z Kotlic- 24 uczniów,; orientacyjna odległość przystanku autobusowego od szkoły - ok. 11 km; e) z Poddąbrowy - 2 uczniów, orientacyjna odległość przystanku autobusowego od szkoły - ok.8 km; f) z Niewirkowa - 12 uczniów, orientacyjna odległość przystanku autobusowego od szkoły - ok. 6 km. g) z Gdeszyna - 6 uczniów, orientacyjna odległość przystanku autobusowego od szkoły - ok. 15 km; h) z Kolonii Gdeszyn - 8 uczniów, orientacyjna odległość przystanku autobusowego od szkoły - ok. 16 km; i) z Kol. Horyszów -1 uczeń, orientacyjna odległość przystanku autobusowego od szkoły - ok. 12 km; j) z Horyszowa - 17 uczniów, orientacyjna odległość przystanku autobusowego od szkoły - ok. 7 km; k) z Zawalowa - 19 uczniów, orientacyjna odległość przystanku autobusowego od szkoły - ok. 6 km; l) z Kol. Zawalów - 10 uczniów, orientacyjna odległość przystanku autobusowego od szkoły - ok. 3 km; m) z Frankamionki 1 uczeń orientacyjna odległość od przystanku do szkoły ok. 13 km.; 2) do SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLICACH- 45 uczniów dowóz na zajęcia rozpoczynające się o godz. 08.00, z zastrzeżeniem, że dzieci nie mogą być zabrane z przystanku w swojej miejscowości wcześniej niż o godz. 07.00, odwóz o godz. 14:20 ( przez 3 dni w tygodniu) i 15:10 ( przez 2 dni w tygodniu zgodnie z poniższym: z Kol. Koniuchy - 14 uczniów,; orientacyjna odległość przystanku autobusowego od szkoły - ok. 3 km; n) z Koniuch - 15 uczniów,; orientacyjna odległość przystanku autobusowego od szkoły - ok. 3 km; o) z Kol. Zawalów - 3 uczniów,; orientacyjna odległość przystanku autobusowego od szkoły - ok. 5 km; p) z Poddąbrowy -8 uczniów,; orientacyjna odległość przystanku autobusowego od szkoły - ok. 4 km;, z Kol. Kotlice - 5 uczniów orientacyjna odległość przystanku autobusowego od szkoły ok. 3 km. Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd opiekunom dowozu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugmiaczyn.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach