Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń składu opału i części kotłowni węglowej oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Sądu Rejonowego w Łukowie

Sąd Apelacyjny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 45 23 377 , fax. 81 45 23 378
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Lublinie
  ul. Obrońców Pokoju 1 1
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 45 23 377, fax. 81 45 23 378
  REGON: 00417647000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń składu opału i części kotłowni węglowej oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Sądu Rejonowego w Łukowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie pomieszczeń składu opału i części kotłowni węglowej oraz budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Sądu Rejonowego w Łukowie przy ul. Staropijarskiej 1, której szczegółowy opis zawierają: a) Załącznik Nr 1A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, b) Załącznik Nr 1B - Dokumentacja projektowa wykonana przez Biuro Projektowe DELTA Sp. z o. o. z siedzibą w Łukowie przy ul. Wereszczakówny 72 - 74. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z tą dokumentacją projektową, w której skład wchodzą: -Projekt budowlany - modernizacja kotłowni węglowej na kotłownie gazową, -Projekt budowlany - budynek Sądu Rejonowego - instalacja gazowa, -Aneks do dokumentacji projektowej pn.: Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię gazową, -Aneks nr 2 do projektu budowlanego - modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię gazową, -Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, -Przedmiar robót - wszystkie branże (funkcja pomocnicza).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 84 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 8.2. Zamawiający żąda dowodu wniesienia wadium (np. kopii przelewu) dołączonego do oferty. 1) Wpłaty pieniężne wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie, ul. Dolna 3-go Maja 3 nr: 29 1130 1206 0028 9156 3890 0001 w terminie do 17.07.2013 r. do godz. 8:30 - wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w ww. terminie i do godz. 8:30 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W ofercie należy wpisać numer rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium w pieniądzu lub do oferty załączyć upoważnienie dla osoby, której Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wniesione w innej formie niż pieniężna. 2) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale I (w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem wadium do sprawy Zp 2130-26/13) albo złożyć do depozytu w kasie Zamawiającego. Kasa czynna jest w godzinach: od 8:00 do 15:00 z przerwą 12:30 - 13:00 od poniedziałku do piątku w dni pracujące dla Zamawiającego. Kserokopię dowodu wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3) Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub poręczeń w formie oryginału. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy do skuteczności obowiązywania - zatrzymania przez Zamawiającego wadium jest niezbędna forma oryginału. W innym przypadku wystarczająca jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4) Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podpisem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 8.5. lub 8.6. ppkt a - c bez potwierdzania tych okoliczności, b) termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 8.3. Wadium może być wnoszone: w jednej lub kilku następujących formach: -w pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 8.4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie. 8.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.7. Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.8. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ustawy, zwraca niezwłocznie wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, c) na wniosek Wykonawcy, który: -wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, -został wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem pkt 8.6, -którego oferta została odrzucona. 8.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.8 ppkt a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet należytego zabezpieczenia umowy. 8.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lublin.sa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach