Przetargi.pl
Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pt. Zaawansowana obsługa programów w zakresie finansów i rachunkowości zamawianego na potrzeby projektu pt. Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 344 99 00 , fax. 83 344 99 50
 • Data zamieszczenia: 2016-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 95/97 95/97
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 83 344 99 00, fax. 83 344 99 50
  REGON: 03031070500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pswbp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pt. Zaawansowana obsługa programów w zakresie finansów i rachunkowości zamawianego na potrzeby projektu pt. Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pt. Zaawansowana obsługa programów w zakresie finansów i rachunkowości zamawianego na potrzeby projektu pt. Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość przeprowadzonych szkoleń
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pswbp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach