Przetargi.pl
Wykonanie usług polegających na: 1. Przygotowaniu oraz obsłudze kompleksowej konferencji informacyjno - szkoleniowej Wytwarzanie produktów regionalnych jako szansa aktywizacji gospodarstw utrzymujących lokalne rasy zwierząt i promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Lubelszczyzny; 2. Przygotowaniu i realizacji projektu Malowniczy wschód - fascynuje, integruje i ... aktywizuje; w podziale na części.

Województwo Lubelskie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 44 16 636 , fax. 81 44 16 535
 • Data zamieszczenia: 2016-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie
  ul. Artura Grottgera 4 4
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 44 16 636, fax. 81 44 16 535
  REGON: 43101917000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług polegających na: 1. Przygotowaniu oraz obsłudze kompleksowej konferencji informacyjno - szkoleniowej Wytwarzanie produktów regionalnych jako szansa aktywizacji gospodarstw utrzymujących lokalne rasy zwierząt i promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Lubelszczyzny; 2. Przygotowaniu i realizacji projektu Malowniczy wschód - fascynuje, integruje i ... aktywizuje; w podziale na części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na organizacji projektu pod nazwą Wytwarzanie produktów regionalnych jako szansa aktywizacji gospodarstw utrzymujących lokalne rasy zwierząt i promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Lubelszczyzny. część 2: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na organizacji projektu pod nazwą Malowniczy wschód - fascynuje, integruje i ... aktywizuje Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdej z części został zawarty w załączniku nr 1a i 1b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach