Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Sportowej w Bytomiu.

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3969700 , fax. 032 3969702
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
  ul. Smolenia 35 35
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3969700, fax. 032 3969702
  REGON: 24013698900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Sportowej w Bytomiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Sportowej w Bytomiu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: - przebudowę ulicy Sportowej na długości L= 381,00 m (szerokość jezdni b = 4,5 m), nawierzchnia z masy asfaltobetonowej, - klasa techniczna projektowanej ulicy D, prędkość projektowa 30 km/h, - początek przebudowy km 0,0+00 przyjęto na skrzyżowaniu z ul. Ptakowicką przyjmując krawędź jezdni istniejącej jako początek przebudowy, - koniec przebudowy przyjęto na skrzyżowaniu z ul. PCK - Osikową, - budowy zjazdów na poszczególne posesje z kostek betonowych koloru czerwonego, - docelową organizację ruchu, - odwodnienie powierzchniowe (oczyszczenie i wyprofilowanie istniejącego rowu, umocnienie dna, wzmocnienie skarp płytami betonowymi, budowa przepustów). 3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują Projekt budowlano - wykonawczy, Przedmiar Robót, oraz Specyfikacje Techniczne, stanowiące odpowiednie załączniki do SIWZ. 4. W wycenie robót wykonawca winien uwzględnić koszt opracowania oraz wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót. 5. Wymagany okres gwarancji i rękojmi : 36 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego - tj. Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów, 41-902 Bytom ul. Smolenia 35), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) okres ważności gwarancji (nie może być krótszy niż okres związania ofertą), 5) oświadczenie gwaranta, w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek zatrzymania wadium wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Powyższe zapisy stosuje się również do poręczeń wskazanych w art. 45 ust 6 pkt 2 i 5 ustawy, 6) Gwarant/ Poręczyciel nie może uzależniać zapłaty roszczenia od przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Getin Noble Bank O/Bytom: 43 1560 1049 0000 9030 0026 9731. 5. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego - 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35 (II piętro - pok. nr 219 - Dział Zamówień Publicznych i Archiwizacji Dokumentacji). 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi wpływ środków na rachunek Zamawiającego i uznanie środków na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach wskazanych w art. 46 ustawy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 1a ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.bytom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach