Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hektarowej w Częstochowie.

Gmina Miasto Częstochowa ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3707100 , fax. 34 3707170
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Częstochowa
  ul. Śląska 11/13 11/13
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 3707100, fax. 34 3707170
  REGON: 15139900200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hektarowej w Częstochowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hektarowej w Częstochowie. Zakres robót obejmuje budowę: a) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Hektarowej z rur kanalizacyjnych PCV-U D200/5,9 z ścinką litą - o długości ok. 914,50 mb; b) kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 SDR17 D110/6,6mm - o długości ok. 449,50 mb; c) odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w granicach pasa drogowego, z rur kanalizacyjnych PCV D160/4,7 - 63 szt. o długości łącznie ok. 210,30 mb; d) odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w granicach pasa drogowego, z rur kanalizacyjnych PCV D200/5,9 - 3 szt. o długości łącznie 2,0 mb; e) tłoczni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do  internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.czestochowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach