Przetargi.pl
Realizacja zajęć z uczniami klas 4 - 6 Szkół Podstawowych oraz uczniami klas 1 - 3 Gimnazjów w Gminie Pawłowice w ramach projektu Wiem, że warto się uczyć

Gminny Zespół Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 65
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 47 22 757 , fax. 032 47 22 757
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Oświaty
  ul. Zjednoczenia 65 65
  43-250 Pawłowice, woj. śląskie
  tel. 032 47 22 757, fax. 032 47 22 757
  REGON: 27237133000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zajęć z uczniami klas 4 - 6 Szkół Podstawowych oraz uczniami klas 1 - 3 Gimnazjów w Gminie Pawłowice w ramach projektu Wiem, że warto się uczyć
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizację zajęć z uczniami klas 4 - 6 Szkół Podstawowych oraz uczniami klas 1 - 3 Gimnazjów w Gminie Pawłowice w ramach projektu Wiem, że warto się uczyć
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gwpawlowice.peup.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach