Przetargi.pl
świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Z WIEDZĄ WYRÓWNUJEMY SZANSE I ZDOBYWAMY ŚWIAT - III Przetarg, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Urząd Gminy Mierzęcice ogłasza przetarg

 • Adres: 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2887900 , fax. 032 2887055
 • Data zamieszczenia: 2014-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Mierzęcice
  ul. Wolności 95 95
  42-460 Mierzęcice, woj. śląskie
  tel. 032 2887900, fax. 032 2887055
  REGON: 00054002100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mierzecice.bip.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Z WIEDZĄ WYRÓWNUJEMY SZANSE I ZDOBYWAMY ŚWIAT - III Przetarg, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt.: Z WIEDZĄ WYRÓWNUJEMY SZANSE I ZDOBYWAMY ŚWIAT Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w obszarze nauk matematyczno-informatycznych ZAJĘCIA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNE dla kl. IV-VI (zajęcia w 1 grupie, 50h gr. łącznie 50 godzin, średnio 1-2h gr tydz),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mierzecice.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach