Przetargi.pl
świadczenie usługi edukacyjnej - usługa nie priorytetowa, wraz z dostawami w projekcie Szkoła daje szansę i nowe możliwości uczniom w Gminie Skoczów realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-430 Skoczów, ul. Mały Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 858 43 10 , fax. 33 858 48 86
 • Data zamieszczenia: 2014-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie
  ul. Mały Rynek 1 1
  43-430 Skoczów, woj. śląskie
  tel. 33 858 43 10, fax. 33 858 48 86
  REGON: 07245215700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzo.skoczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi edukacyjnej - usługa nie priorytetowa, wraz z dostawami w projekcie Szkoła daje szansę i nowe możliwości uczniom w Gminie Skoczów realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia jest świadczeniem usługi nie priorytetowej (edukacyjnej). Projekt Szkoła daje szanse i nowe możliwości uczniom w Gminie Skoczów realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet 9, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Zajęcia oparte zostaną o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym - do programu zajęć zostaną wprowadzone metody niwelujące stereotypy. Zamawiający zastrzega, że osoba prowadząca zajęcia musi posiadać wykształcenie kierunkowe a także wiedzę teoretyczną właściwą dla tematyki prowadzonych przez niego zajęć dodatkowych. Ponadto Zamawiający zastrzega, że Wykonawca musi dysponować, co najmniej kadrą złożoną z min. 47 osób. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi organizacja i przeprowadzenie usług edukacyjnych jak niżej dla: Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu: *zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe: - j. angielski -łącznie 120h dla 4gr., -ICT-łącznie 120h dla 4gr., -j. polski - łącznie 90h dla 3gr., matematyka - łącznie 90h dla 3 gr., -j. niemiecki - łącznie 120h dla 4gr., *zajęcia dydaktoczno-wyrównawcze: - j. polski łącznie 210h dla 7 gr., - matematyka - łącznie 270h dla 9gr., - j. angielski - łącznie 210h dla 7 gr., - j. niemiecki - łącznie 240h dla 8 gr., - fizyka - łącznie 270h dla 9 gr., Szkoła Podstawowa nr 6 w Pierśćcu: * zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe: - j. angielski - łącznie 60h dla 2 gr., - ICT - łącznie 90h dla 3 gr., - j. polski - łącznie 60h dla 2 gr., - przyroda - łącznie 90h dla 3 gr., - j. niemiecki - łącznie 60h dla 2 gr., - zajęcia sportowe - łącznie 90h dla 3 gr., - zajęcia teatralne - łącznie 60h dla 2 gr., - zajęcia plastyczne - łącznie 60h dla 2 gr., * zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: - matematyka - łącznie 120h dla 4 gr., - przyroda - łącznie 60h dla 2 gr., - j. polski - łącznie 90h dla 3 gr., - j. angielski - łącznie 90h dla 3 gr. Gimnazjum nr 5 w Ochabach: * zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe: - j. angielski - łącznie 120h dla 4 gr., - ICT - łącznie 120h dla 4 gr., - j. polski - łącznie 30h dla 1 gr., - przyroda - łącznie 60h dla 2 gr. * dydaktyczno-wyrównawcze: - j. polski - łącznie 90h dla 3 gr., - matematyka - łącznie 90h dla 3 gr., - j. angielski - łącznie 120h dla 4 gr., Szkoła Podstawowa nr 5 w Ochabach: *zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe: - j. angielski - łącznie 60h dla 2 gr., - ICT - łącznie 30h dla 1 gr., - j. polski - łącznie 60h dla 2 gr., - matematyka - łącznie 30h dla 1 gr., - j. niemiecki - łącznie 30h dla 1 gr., *zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze: - j. polski - łącznie 90h dla 3 gr., - matematyka - łącznie 120h dla 4 gr., - j. angielski - łącznie 90h dla 3 gr., - j. niemiecki - łącznie 120h dla 4 gr., - biologia - łącznie 90h dla 3 gr., Zespół Szkół nr 5 w Pogórzu: * zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe: - j. angielski - łącznie 120h dla 4 gr., - ICT - łącznie 240h dla 8 gr., - j. polski - łącznie 90h dla3 gr., - matematyka - łącznie 90h dla 3 gr., - przyroda - łącznie 60h dla 2 gr., *zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: - j. polski - łącznie 240h dla 8 gr., - matematyka - łącznie 240h dla 8 gr., - j. angielski - łącznie 300h dla 10 gr., j. niemiecki - łącznie 150h dla 5 gr., Jedna godzina lekcyjna trwa 45min. *uprawnień nie można łączyć - wykonawca zobowiązany jest do wskazania różnych osób dla poszczególnych rodzajów zadań. Przy czym: Wykonawca poinformuje przedstawiciela Zamawiającego po podpisaniu umowy (na piśmie) o autorskim programie i koncepcji przeprowadzenia zajęć. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zaopiniowanie programu zajęć przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku uwag Zamawiającego zobowiązany będzie skorygować program zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu harmonogramu świadczenia usługi. Zajęcia odbywać się będą w okresie od daty podpisania umowy do 30.06.2015r. - zgodnie z harmonogramem projektu i z przerwami w realizacji usługi tam przewidzianymi. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości zajęć. Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone znakami identyfikacji wizualnej projektu wg wzoru zamieszczonego w SIWZ. Ponadto w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dostawy służące wykonaniu zamówienia (doposażenie bazy dydaktycznej), w zakresie jn. (każdy element dostawy ma być nowy. Zamawiający wyklucza dostawę elementów używanych): laptop z oprogramowaniem - w10szt. o parametrach nie gorszych niż: Procesor AMD A4 - 1200, ekran z przekątną 13,3 cala, rozdzielczość 1366x768, pamięć RAM 4GB, dysk twardy HDD, pojemność 500GB, karta graficzna model AMD Radeon HD8180, wbudowana kamerka, dźwięk - karta DTS Studio Sound, wbudowane głośniki i mikrofon, karta Wi-Fi, karta sieciowa, bezprzewodowa, bluetooth, złącza USB, czytnik kart pamięci MicroSD, HDMI, oprogramowanie Windows 8. Tablica interaktywna z oprogramowaniem - 1 szt o parametrach nie gorszych niż technologia optyczna: rozdzielczość 32768x32768, wymiary: 1586x1166mm, przekątna obrazu 77cali, format obrazu 4:3, dokładność odczytu 4mm, powierzchnia-magnetyczna matowa suchościeralna, uszkodzenia nie mają mieć wpływu na działanie tablicy, powieżchnia-antireflex, możliwość używania pisaków do tablic suchościeralnych, system operacyjny Windows XP 32/64bit, Windows Vista 32/64bit, Windows 7 32/64bit, Windows 8 32/64bit, Linux, Mac OS, sposób obsługi- pisak bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik, możliwość obsługi przez dwie osoby (Win7 i Win8), sposób mocowania - ścienny(statyw mobilny - opcja), prędkość kursora: 60 punktów na sekundę. Oprogramowanie RM Easiteach: obsługa multi-touch w Windows 7 i 8, bank widżetów, obszerna baza przykładowych zadań gotowych do użycia, przekształcanie tekstu na mowę, tryb umożliwiający łatwą interakcję z obiektami i plikami typu Flash, rozpoznawanie pisma odręcznego oraz kształtów, nagrywanie zawartości ekranu i eksport jako plik wideo, bank mediów. Tablica interaktywna 4 szt. o parametrach nie gorszych niż: technologia IR(pozycjonowanie w podczerwieni), rozdzielczość 4096x4096, wymiar 1642x1159mm, powierzchnia matowa, suchościeralna, magnetyczna, żadne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy, antireflex, możliwość używania pisaków do tablic suchościeralnych, przekątna ekranu 79 cali, oprogramowanie Windows 2000/Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7 32/64bit, funkcja rozpoznawania pisma odręcznego, rozpoznawanie gestów wykonywanych na tablicy, autozapis, wbudowane interaktywne narzędzia przedmiotowe. Projektor 3szt o parametrach nie gorszych niż: technologia DLP, rozdzielczość 854x480 pikseli, długość przekątnej ekranu 30 - 305cm, odległość ekranu 0,5-5,0m, pamięć wewnętrzna 4GB, wbudowany odtwarzacz mp4, zintegrowana tabliczka dotykowa, zintegrowana przeglądarka plików Office/PDF, wewnętrzny odtwarzacz obsługujący formaty wideo, audio, zdjęć, plików, wewnętrzny głośnik, połączenie - wejście Audio i Wideo, pamięć zewnętrzna SD/SDHC/SDXC, USB, mini USB. Wideoprojektor - 2szt. o parametrach nie gorszych niż: rozdzielczość obrazu 1280x1024, przekątna obrazu 0,69-7,62m, wejście S-VIDEO, HDMI, wymiary 90x255x214(mm), proporcje obrazu 16:9, 4:3, wbudowany głośnik, technologia obrazu DLP, żywotność lamp 3000h, zarządzanie kolorami 3D, złącza komputerowe D-SUB, RS-232C. Dzienniki zajęć - 48szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzo.skoczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach