Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Budowlanych w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Zębcowskiej do ul. Staroprzygodzkiej - ścieżka rowerowa oraz zatoka parkingowa)

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zamenhofa 2b
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7352576 , fax. 062 7352664
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Zamenhofa 2b 2b
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7352576, fax. 062 7352664
  REGON: 25158267700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.osw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Budowlanych w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Zębcowskiej do ul. Staroprzygodzkiej - ścieżka rowerowa oraz zatoka parkingowa)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego AC 8 S grub. 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm - zatoka parkingowa z kostki betonowej grafitowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość - gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.osw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach