Przetargi.pl
Przebudowa ul. Nowobialskiej w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Popiełuszki 4/6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34 , fax. 34 3664305 wew. 60, 3664337
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
  ul. Popiełuszki 4/6 4/6
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, fax. 34 3664305 wew. 60, 3664337
  REGON: 15030984700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Nowobialskiej w Częstochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa ul. Nowobialskiej w Częstochowie między innymi polegać będzie na: ul. Nowobialska: - frezowanie nawierzchni jezdni gr. 10cm; - stabilizacja podłoża cementem gr. 20cm; - podbudowa pomocnicza z MCE - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm; - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 5cm - (AC 16W PMB 25/55-60) - jako wypełniacz mineralny należy zastosować mączkę wapienną wg WT 1 i WT 2 - zawartość asfaltu w masie min. 4,4% (niedopuszczalne jest mniejsza zawartość asfaltu niż podana); - wykonanie w-wy ścieralna gr. 4cm AC o uziarnieniu ciągłym 0/11 na bazie asfaltu PMB 45/80-65 dla KR-4 jako wypełniacz mineralny należy zastosować mączkę wapienną wg WT 1 i WT 2 - zawartość asfaltu w masie min. 5,4% (niedopuszczalne jest mniejsza zawartość asfaltu niż podana); - wykonanie w-wy ścieralna gr. 5cm AC o uziarnieniu ciągłym 0/11 na bazie i asfaltu PMB 45/80-65 dla KR-4 jako wypełniacz mineralny należy zastosować mączkę wapienną wg WT 1 i WT 2 - zawartość asfaltu w masie min. 5,4% (niedopuszczalne jest mniejsza zawartość asfaltu niż podana); - krawężnik drogowy typ ciężki 20x30 i lekki 15x30 - jednowarstwowy na ławie betonowej z oporem; - chodnik z kostki betonowej gr 6 cm na podbudowie tłuczniowej i podsypce cementowo - piaskowej; - wysokościowa regulacja urządzeń naziemnych uzbrojeń podziemnych; - odnowienie oznakowania poziomego - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie; - oznakowanie pionowe; - przestawienie słupków; - remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowej w miejscach wskazanych przez Inwestora przy średniej gr. 6 cm - AC 11 S 50/70 włączenia - zawartość asfaltu w masie min. 5,6% niedopuszczalne jest mniejsza zawartość asfaltu niż podana). Zatoka autobusowa: - wykonanie koryta pod nawierzchnię; - stabilizacja podłoża cementem gr. 20cm; - podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - beton C 25/30 - zatoka autobusowa; - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zatoka autobusowa; - krawężnik drogowy typ ciężki 20x30 - jednowarstwowy na ławie betonowej z oporem. Łącznik do ul. Bialskiej: - wycinka i karczowanie drzew; - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - ułożenie krawężnika betonowego 15x30 - jednowarstwowy na ławie betonowej z oporem; - warstwa odcinająca z piachu gr. 10cm; - podbudowa tłuczniowa gr. 20cm; - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 4cm - (AC 16W PMB 25/55-60) - jako wypełniacz mineralny należy zastosować mączkę wapienną wg WT 1 i WT 2 - zawartość asfaltu w masie min. 4,4% (niedopuszczalne jest mniejsza zawartość asfaltu niż podana); - wykonanie w-wy ścieralna gr. 4cm AC o uziarnieniu ciągłym 0/11 na bazie asfaltu PMB 45/80-65 dla KR-4 jako wypełniacz mineralny należy zastosować mączkę wapienną wg WT 1 i WT 2 - zawartość asfaltu w masie min. 5,4% (niedopuszczalne jest mniejsza zawartość asfaltu niż podana).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.czest.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach