Przetargi.pl
Remont ul. Fabrycznej na odcinku od nr 5A do ul. Metalowej w Tychach

Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 227-70-06, 3271491 , fax. 032 2277008
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
  ul. Budowlanych 59 59
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 227-70-06, 3271491, fax. 032 2277008
  REGON: 00016634400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuim.tychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ul. Fabrycznej na odcinku od nr 5A do ul. Metalowej w Tychach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty drogowe, w tym: - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza, rozbiórki elementów dróg, frezowanie), - roboty ziemne (wykopy, nasypy), - odwodnienie (dren francuski, przykanaliki, studzienki ściekowe, studnia kanalizacyjna), - budowę drogi z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - budowa miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - budowa zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - budowę chodników z kostki brukowej betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - budowa pobocza z destruktu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - zakładanie trawników, - urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome i pionowe), - elementy ulic (krawężniki betonowe, krawężniki kamienne z odzysku, obrzeża betonowe, ściek z kostki brukowej betonowej), - inne roboty (wysokościowa regulacja urządzeń obcych), - zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 35.000,00 PLN Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, na koncie zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze lub w kasie tut. Zarządu inne formy wadium. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. Wybór formy wadium należy do wykonawcy. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 pzp. Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Miasto Tychy - Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w PKO Bank Polski SA nr 35 1020 2528 0000 0202 0267 9926 Wadium w pozostałych formach należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59 - KASA w godz. 800 - 1400. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzuim.tychy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach