Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka - etap IX

Gmina Kozy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8298650 , fax. 33 8298674
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kozy
  ul. Krakowska 4 4
  43-340 Kozy, woj. śląskie
  tel. 33 8298650, fax. 33 8298674
  REGON: 07218228400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka - etap IX
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Budową kanalizacji sanitarnej w Kozach - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka - etap IX. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących odcinków sieci kanalizacyjnej: I.Sieć kanalizacji sanitarnej (kanały sanitarne boczne: F, H, H1, I, J, K1, L, L1, O, P, R, S, U2) w rejonie ulic: Sosnowej, Jodłowej, Bagrówka, Jasnej, Skośnej, Słonecznej, Serdecznej, Chrobaczej, Choinkowej, Macierzanki, Strumyków w Kozach W ramach powyższego wykonać należy przejście kanałem sanitarnym bocznym (kanał F) nad potokiem Kozówka, które realizowane będzie w oparciu o pozwolenie wodnoprawne - Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 21.09.2006r.. II.Sieć kanalizacji sanitarnej (kanał sanitarny boczny L) w rejonie ulic Modrzewiowej, Cisowej w Kozach W ramach powyższego wykonać należy dwa przekroczenia rowu melioracyjnego (przekroczenie nr 20 i przekroczenie nr 22), które realizowane będą w oparciu o pozwolenie wodnoprawne - Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 12.02.2001r. III. Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Jabłoniowej i Przeczniej w Kozach realizowana w oparciu o dokumentację projektową Projekt budowlany - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach Małych oraz zlewni kolektora Kozówka i Czerwonka - III etap - budowa kanalizacji sanitarnej waz z przyłączami do budynków ul. Bielska, Jabłoniowa, Bukietowa, Sobieskiego, Przecznia zatwierdzony Decyzją Starosty Bielskiego nr 1128/2010 z dnia 24.06.2010r. Zakres robót budowlanych będzie obejmował: a)Prace przygotowawcze: Przygotowanie zaplecza budowy Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg w miejscu układania sieci Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z trasą sieci, Usunięcie warstwy humusu i jego tymczasowe składowanie, Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną b)Roboty ziemne i odwodnieniowe: Wykonanie wykopów Wzmocnienie podłoża Obsypka kanałów Odwodnienie wykopów Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego (kanalizacja deszczowa, wodociąg, gaz, kable energetyczne i telekomunikacyjne Zasypka wykopów c)Roboty montażowe Wykonanie kanałów Wykonanie sięgaczy do granicy nieruchomości zakończone studzienką lub zaślepkami Montaż studni rewizyjnych, połączeniowych, kaskadowych Wpięcie wykonanych odcinków do istniejących sieci d)Roboty drogowe Odbudowa podbudowy jezdni na szerokości niezbędnej do realizacji robót instalacyjnych Odtworzenie nawierzchni dróg na całej szerokości (warstwa wiążąca i ścieralna) Oprócz robót określonych w materiałach przy realizacji zamówienia należy wykonać następujące czynności: 1. Wytyczyć trasę sieci i wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą, 2. Wpracować projekt czasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych oraz ponosić opłaty związane z zajęciem pasa drogowego podczas prowadzenia robót, 3. Wykonać inspekcję kanałów sanitarnych grawitacyjnych kamerą TV i sporządzić dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej na płycie CD, 4.Ponosić koszty związane z poborem wody i energii elektrycznej do celów budowy, 5.Wykonać dokumentacje fotograficzną terenu przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego. Po zakończenie robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia trenerów odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 zł. Słownie złotych: sto tysięcy złotych 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 19.07.2013 r. o godzinie 09:00 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank PEKAO S.A. : 13 1240 4142 1111 0010 4640 1758 Uwaga 12 Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 2.1 Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginale w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kozach, ul. Krakowska 4, I piętro, przed upływem terminu składania ofert. Gwarancja wadialna winna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. Termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą). 2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.7. lit. a niniejszego rozdziału SIWZ. 2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kozy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach