Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki internatu.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 230-68-31 do 35 , fax. 032 230-68-31
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
  ul. Chorzowska 5 5
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 230-68-31 do 35, fax. 032 230-68-31
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsti.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorzadowa jednostka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do stołówki internatu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki internatu Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Gliwicach przy ul. Krakusa 16, z podziałem na następujące pakiety: Pakiet nr 1: Dostawa artykułów ogólnospożywczych Pakiet nr 2: Dostawa nabiału Pakiet nr 3: Dostawa mięsa, wędlin i drobiu. Pakiet nr 4: Dostawa pieczywa Pakiet nr 5: Dostawa warzyw i owoców Pakiet nr 6: Dostawa ryb i konserw Pakiet nr 7: Dostawa mrożonych warzyw i owoców. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWIZ. Wykonawca dostarcza produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi byc wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach