Przetargi.pl
Zagospodarowanie skweru im. Księdza Prałata Stefana Pieczki - przebudowa fontanny

Miasto Racibórz ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 7550710 , fax. 032 7550725
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Racibórz
  ul. Stefana Batorego 6 6
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 7550710, fax. 032 7550725
  REGON: 27625839700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipraciborz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie skweru im. Księdza Prałata Stefana Pieczki - przebudowa fontanny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w branży ogólnobudowlanej, instalacyjnej i elektrycznej związanych z zagospodarowaniem skweru i przebudowa fontanny. 2. Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane : - Roboty demontażowe małej architektury (ławki, gazony, kosze na śmieci) - 34 szt., - Roboty demontażowe urządzeń fontanny, - Wycięcie drzew, krzewów i roślin płożących - 281 szt., - Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych wraz z krawężnikami - 1714 m?, - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, bazaltowej, płyt granitowych płomieniowanych i porfirowych wraz z krawężnikami i podbudową - 1714 m?, - Wbijanie ścianek szczelnych do głębokości 8 m - 20 szt., - Wykonanie niecki fontanny, komory maszynowni i zbiornika przelewowego Wraz z izolacjami i okładzinami, - Wykonanie technologii fontanny, - Wykonanie instalacji elektrycznej maszynowni, - Remont muru kościelnego - 186,96 m?, - Montaż elementów małej architektury - podesty, siedziska, ławki, kosze na śmieci, stoliki itp, - Wykonanie przyłącza wodociągowego - 45 m, - Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - 50 m, - Wykonanie oświetlenia terenu - 23 szt. lamp, - Przełożenie i zabezpieczenie istniejących kabli N.n. - 130 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112914
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 65 000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipraciborz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach