Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i akcesoriów komputerowych dla MOPR w Bytomiu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 16
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3886740, 032 3886700 , fax. 032 2818093
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. Strzelców Bytomskich 16 16
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3886740, 032 3886700, fax. 032 2818093
  REGON: 00344928400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa jednostka organizacyjna m.Bytomia działająca w formie jednostki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i akcesoriów komputerowych dla MOPR w Bytomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport, wniesienie) do siedziby Zamawiającego jw. fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 100% z nowych części, kompletnych, wolnych od wad, oryginalnie zapakowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i akcesoriów komputerowych na warunkach i zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku A do specyfikacji. 2. Szczegółowe warunki realizacji niniejszego zamówienia określają Istotne postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 5 do specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302372001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopr.bytom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach