Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy

Gmina Miasto Częstochowa ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3707100 , fax. 34 3707170
 • Data zamieszczenia: 2015-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Częstochowa
  ul. Śląska 11/13 11/13
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 3707100, fax. 34 3707170
  REGON: 15139900200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy: Zadanie 1 - Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych. Zadanie 2 - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych. Zadanie 3 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do specyfikacji pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, których parametry zostały podane w załączniku nr 1 do specyfikacji pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302372001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium na poszczególne zadania: Zadanie 1 - 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100); Zadanie 2 - 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100). Zadanie 3 - 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 09.07.2015 r. do godz. 09:00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Częstochowy: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie nr rachunku: 35 1050 1142 1000 0022 8000 2037. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 239 Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.czestochowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach