Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Oznaczenie sprawy: OZ/D/16/20/EO

Politechnika Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2371334, 2371335, 2371171 , fax. 32 2371171, 2372194
 • Data zamieszczenia: 2016-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Śląska
  ul. Akademicka 2A 2A
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 2371334, 2371335, 2371171, fax. 32 2371171, 2372194
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Oznaczenie sprawy: OZ/D/16/20/EO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. 2. CPV: 30.23.72.00-1 Akcesoria komputerowe, CPV: 32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe. 3.Termin realizacji: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016 r. lub do wyczerpania ceny umowy w zależności co nastąpi wcześniej, zgodnie ze sposobem realizacji opisanym w SIWZ (w tym prawo opcji opisane w § 2 ust. 9 umowy). 4. Prawo opcji: 4.1 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezamówioną przez Zamawiającego część asortymentu ujętą w Wykazie części i akcesoriów, jak również żadna rekompensata z tego tytułu - zgodnie z zasadami i w granicach wynikających z postanowień dotyczących prawa opcji przewidzianych niżej w punkcie 4.3. 4.2 Ilości podane w Wykazie części i akcesoriów są ilościami planowanymi dla poszczególnych asortymentów. Rzeczywista ilość nabywanych asortymentów będzie określana sukcesywnie w trakcie trwania umowy. W poszczególnych asortymentach ilości faktycznie nabyte przez Zamawiającego mogą być zarówno mniejsze, jak i większe - zgodnie z zasadami i w granicach wynikających z zastosowania prawa opcji przewidzianego niżej. 4.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu innej ilości asortymentów niż ilości podane w Wykazie części i akcesoriów. Zakres jakiego dotyczy opcja obejmuje wyłącznie asortymenty podane w Wykazie części i akcesoriów. Łączna wartość umowy będzie równa kwocie obejmującej wartość wynikającą z wyceny wszystkich asortymentów zawartych w Wykazie części i akcesoriów. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zobowiązuje się do realizacji zamówienia w zakresie co najmniej 30% wartości wynikającej z wyceny wszystkich asortymentów zawartych w Wykazie części i akcesoriów (30% ceny umowy). 4.4 Zamawiający nie określa, które konkretnie asortymenty będą kupowane w ramach opcji, a jedynie zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości asortymentów będących przedmiotem zamówienia. 4.5 Termin obowiązywania i realizacji umowy może zostać wydłużony dodatkowo o okres nie dłuższy niż cztery miesiące. Uprawnienie to przysługuje w sytuacji, gdy w pierwotnym terminie realizacji umowy nie zostanie wyczerpany ilościowy lub wartościowy zakres przedmiotu zamówienia. O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę najpóźniej w ostatnim dniu pierwotnego terminu podając Wykonawcy w treści zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji i obowiązywania umowy. Na powyższe postanowienie Wykonawca może nie wyrazić zgody, niemniej w razie braku zgody Wykonawcy, Zamawiający nie odpowiada za niezamówienie pełnego zakresu przedmiotowego objętych umową dostaw i Wykonawcy nie przysługują roszczenia związane z niezamówieniem co najmniej 30% wartości dostaw. Brak sprzeciwu Wykonawcy w terminie 7 dni, strony uznają za wyrażenie zgody przez Wykonawcę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302372001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach