Przetargi.pl
Akcesoria komputerowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń informatycznych.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3939379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2014-04-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84 84
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 3939379, fax. 32 287 22 69
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piekary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Akcesoria komputerowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń informatycznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń komputerowych. Zamówienie polega na dostawie materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze, taśmy do drukarek, pendrive, oraz płyty CD i DVD), zwanych dalej materiałami, do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy zakres dostawy określa załącznik nr 1a do SIWZ. W każdym miejscu, w którym zostały zastosowane nazwy własne, zamawiający dopuszcza dostarczenie równoważników posiadających certyfikat ISO wyszczególniony w załączniku nr 1a do SIWZ. Dostawa materiałów odbędzie się zgodnie z przedstawioną ofertą w maksymalnie trzech dostawach częściowych w terminie do 3 dni roboczych od daty przesłania faksowego zamówienia. Materiały eksploatacyjne mają być nowe, nieregenerowane (tonery, wkłady, tusze) i muszą bezkolizyjnie współpracować z urządzeniami Zamawiającego. Materiały winny być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia. Na opakowaniach powinien być wskazany producent urządzenia i rodzaje urządzeń, do których mogą być stosowane dane materiały eksploatacyjne. Informacje te mogą wynikać z załączonych (do tuszy, wkładów, tonerów) ulotek informacyjnych. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonych materiałów lub gdy dostarczone materiały nie będą bezkolizyjnie współpracowały z urządzeniami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany w terminie do 4 dni roboczych, liczonych od daty powiadomienia faksem przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli na dostarczone materiały 24 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia ich dostarczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302372001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piekary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach