Przetargi.pl
DOSTAWA KAPPAMETRU nr rej.: DZP.381.81.2013.DW

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3592048 , fax. 32 3592048
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3592048, fax. 32 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA KAPPAMETRU nr rej.: DZP.381.81.2013.DW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa KAPPAMETRU - zwanego dalej urządzeniem.
  2.Wymagane parametry oraz szczegółowy opis zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ( Opis przedmiotu zamówienia) będącym integralną częścią SIWZ.
  3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  4.Zakres zamówienia obejmuje:
  1)Wybrany w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt oraz na swoją odpowiedzialność przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust.1 rozdz. I SIWZ do miejsca właściwego wskazanego w SIWZ (rozdz. I ust.9 ) wraz z wniesieniem urządzenia i rozładunkiem.
  2)Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto zapewnienie bezpłatnego serwisu technicznego urządzenia w okresie gwarancyjnym.
  5.Wymagany termin gwarancji:
  1)Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowane urządzenie- min. 12 m- cy.
  2)Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny krajowy serwis gwarancyjny urządzenia.
  3)Gwarancja obejmuje wszelkie czynności i usługi serwisowe związane z przeglądami i bieżącą konserwacją urządzenia.
  4)Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim.
  5)Gwarancja obejmuje wymianę wszystkich niezużywalnych części mechanicznych i elektrycznych oraz pracę serwisu.
  6)Czas naprawy gwarancyjnej -14 dni.
  6.Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w opakowaniach (paczkach) zgodnych asortymentowo jak i ilościowo z ofertą Wykonawcy na adres podany w z ust. 9 rozdz. I SIWZ - miejsce dostawy, z protokołem odbioru zgodnym z umową. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w opakowaniu z urządzeniem karty gwarancyjnej.
  7.Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i nie używane, pochodzić z bieżącej produkcji ( rok produkcji 2012/2013), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające urządzenie do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
  8.Wymagany termin realizacji zamówienia do - 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
  9.Miejsce dostawy: Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geologii Stosowanej, ul. Będzińska 60,kod pocztowy: 41-200 Sosnowiec
  10.Wymaga się aby Wykonawca poinformował Zamawiającego o terminie dostawy na 3 dni wcześniej.
  11.Dostawa może nastąpić wyłącznie w godzinach od 0800 do 1400 w dni pracujące.
  12.Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców w ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (Załącznik nr 4 do SIWZ).
  13.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
  14.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  15.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ. Za równoważne Zamawiający uzna urządzenie, którego parametry techniczne i funkcjonalne oraz standardy jakościowe będą takie same lub lepsze w stosunku do urządzenia opisanego przez Zamawiającego. Wpisanie znaków towarowych (nazw urządzenia) jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane są wskazania określonego typu urządzeń oznacza to, że Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty wykonane były pod względem jakościowym i technicznym, w taki sposób jak przykładowe (wzorcowe) typy urządzeń i wskazane w SIWZ. Wszelkie wskazania określonego typu urządzeń należy traktować jako przykładowe i pomocnicze.
  16.Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).
  17.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
  18.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
  19.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  20.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
  21.Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 382000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach