Przetargi.pl
Roboty budowlane na obiektach Zakładu CZOK

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3513300, 3513301, 3513364 , fax. 032 3513309, -10, 3513369
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  ul. Strzelców Bytomskich 207 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, fax. 032 3513309, -10, 3513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane na obiektach Zakładu CZOK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane na obiektach Zakładu CZOK Część I - Remont konstrukcji wieży szybowej szybu Kolejowy I wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - Etap II - Pompownia Siemianowice. Część II - Naprawa dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich budynku socjalno-biurowego - Pompownia Jan Kanty. Część III - Naprawa dachu maszyny wyciągowej przedział północny szybu Gigant - Pompownia Pstrowski. Część IV - Remont dachu budynku rozdzielni głównej 6kV i 20kV Gigant - Pompownia Pstrowski. Część V - Remont ścian zewnętrznych obiektów budowlanych w stacji wentylatorów głównych przy szybie Mikołaj - Pompownia Pstrowski. Część VI - Zabezpieczenie antykorozyjne wieży szybowej szybu Gigant - Etap II - Pompownia Pstrowski. Część VII - Zmiana konstrukcji ścian zewnętrznych budynku maszyny wyciągowej szybu Ewa - Pompownia Szombierki. Część VIII - Remont dachu budynku przy szybie Wentylacyjno- Podsadzkowym- Pompownia Powstańców Śląskich - Bytom I. Część IX - Naprawa koryta i skarpy rzeki Bierawki - Pompownia Dębieńsko. Część X - Roboty budowlane na pompowniach Zakładu CZOK.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I: 3.900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych) Część II: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) Część III: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) Część IV: 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) Część V: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) Część VI: 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) Część VII: 1.900,00 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych) Część VIII: 1.200,00 (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) Część IX: 4.900,00 (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych) Część X: 1.900,00 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach