Przetargi.pl
świadczenie usług polegających na przygotowywaniu i wydawaniu obiadów dzieciom objętym opieką przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach w okresie wakacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4010185, 4010405 , fax. 032 2308027
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Górnych Wałów 9 9
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 4010185, 4010405, fax. 032 2308027
  REGON: 00345197300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsgliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług polegających na przygotowywaniu i wydawaniu obiadów dzieciom objętym opieką przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach w okresie wakacyjnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający określa miejsce wydawania obiadów na terenie śródmieścia objętym działaniem Punktu Rejnowego przy ul. Zwycięstwa 13 (załącznik nr 6 określa zasięg terytorialny). Warunki lokalowe muszą umożliwić spożycie jednorazowo posiłku przy stoliku w pozycji siedzącej przez minimum 20 osób. 2. Posiłki muszą być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzane z pełnowartościowych produktów, zapewniać nie mniej niż 800 kcal, w tym: a) białko stanowić ma - ok. 15% posiłku, b) węglowodany stanowić mają - ok. 50-55% posiłku, c) tłuszcze stanowić mają - ok. 30-35% posiłku. 3. Posiłek musi się składać z gorącej, pożywnej zupy w ilości 250 ml, drugiego dania (przez co najmniej 3 dni w tygodniu musi być wydawana potrawa mięsna), napoju w ilości minimum 200 ml oraz odpowiadać normom żywieniowym obowiązującym w punktach zbiorowego żywienia. Zaoferowanie dodatkowego elementu posiłku w postaci owoców (min. 120g), jogurtów (min. 120 g), budyniu (min.150 ml), dodatkowego napoju (min. 200 ml) będzie podlegało ocenie. 4. Posiłki będą wydawane bez przerwy przez minimum 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 15:00 za wyjątkiem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy w okresie od dnia następnego od podpisania umowy do 31.08.2013 r. Pożądane przez zamawiającego jest wydawanie posiłków przez 7 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do niedzieli w godzinach 11:00 - 15:00 za wyjątkiem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy w okresie od od dnia następnego od podpisania umowy do 31.08.2013 r. Zaoferowanie wydawania posiłków 7 dni w tygodniu będzie podlegało ocenie. 5. Wydawane posiłki muszą być gorące i podane w odpowiednich i czystych naczyniach. 6. Osoby korzystające z posiłku muszą mieć zapewnioną możliwość spożycia posiłku na miejscu, przy stole w pozycji siedzącej. 7. W wyjątkowych przypadkach (np. choroba osoby uprawnionej) należy umożliwić wydanie posiłku na wynos w naczyniach osoby korzystającej z posiłku. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości posiłków do +/- 20% w zależności od potrzeb. Średnio wydawanych ma być 50 obiadów dziennie. 9. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu zamówienia wyłącznie w formie gorących posiłków - bez możliwości zamiany na gotówkę oraz wydawania posiłków typu fast-food (np. pizza, zapiekanka, hop-dog, hamburger). 10. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania posiłków wyłącznie osobom uprawnionym legitymującym się dokumentem ze zdjęciem (np. legitymacja uczniowska) lub upoważnieniem potwierdzonym przez pracownika socjalnego tutejszego Ośrodka. 11. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji na temat podopiecznych OPS w Gliwicach. 12. Zamawiający będzie uiszczał opłatę tylko za faktycznie wydane posiłki, których odbiór potwierdzony zostanie przez osobę uprawnioną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowy element posiłku
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ops.bip.gliwice.eu/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach