Przetargi.pl
Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, gmina Czerwonka.

Gmina Czerwonka ogłasza przetarg

 • Adres: 06-232 Czerwonka, Czerwonka Włościańska 38
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 7179505 , fax. 29 7179517
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerwonka
  Czerwonka Włościańska 38 38
  06-232 Czerwonka, woj. mazowieckie
  tel. 29 7179505, fax. 29 7179517
  REGON: 55066840400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwonka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, gmina Czerwonka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie (renowacji) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, gmina Czerwonka. 2. Przebudowywany zbiornik wodny zlokalizowany jest na działce nr ew. 83/2 w miejscowości Tłuszcz, gmina Czerwonka. Jest on sztucznym zbiornikiem wodnym retencjonującym stałe wody powierzchniowe, podsiąkowe i podziemne. Zbiornik w stanie obecnym jest skrajnie zamulony i wymaga pogłębienia. Płytkość zbiornika powoduje, że w okresie wiosennym (roztopy oraz letnim nadmierna ilość opadów), dochodzi do jego przepełnienia, które skutkuje zalewaniem drogi powiatowej o nr ew. działki 238 powodując utrudnienia komunikacyjne. Sprzyja temu fakt, że istniejąca przepusto - zastawka odpowiedzialna za spuszczanie wody ze stawu jest zniszczona i zatkana co powoduje, że odpływ wody ze stawu jest niemożliwy. Ponadto dno zbiornika jest skrajnie zarośnięte. Przebudowa renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, gmina Czerwonka, obejmować będzie wykonanie następujących prac: - pogłębienie i odmulenie zbiornika, - umocnienie skarp oraz zmianę jego kształtu, dzięki czemu linia brzegowa zostanie odsunięta od granicy pasa drogowego drogi powiatowej o nr ew. 238, tak by zachować wymaganą linię zabudowy. Ważnym elementem umocnienia skarp będzie ich zabezpieczenie stalową siatką. Czynność ta uchroni skarpy przed negatywną działalnością bobrów, - wykonanie przepusto - zastawki, która umożliwi utrzymanie poziomu lustra wody na pożądanym poziomie, a także odpływ nadmiaru wody zgromadzonej w zbiorniku gdy zaistnieje ryzyko jego przepełnienia. Przepusto - zastawka będzie charakteryzować się przekrojem kołowym o średnicy Fi 600 mm oraz długością 8 m. Jej wylot będzie skierowany do sąsiadującego ze zbiornikiem rowu melioracyjnego. Obecnie zbiornik jest połączony z tym rowem, jednak z uwagi na zniszczenie istniejącej zastawki, odpływ wody ze stawu jest utrudniony. Przebudowywany zbiornik wodny, charakteryzował się będzie następującymi danymi: - pojemność całkowita zbiornika - 7506,6 m3 - powierzchnia działki zajęta pod zabudowę staw - 5055,00 m2 - powierzchnia lustra wody - 3975,00 m2 - powierzchnia zlewni - 1 000 000 m2 - objętość masy wody - 4779,60 m3 - pojemność rezerwy przeciwpowodziowej - ok. 2700 m3 - rzędna lustra wody - 114,80 m n.p.m. - rzędna dna zbiornika - 102,1 - 100,80 m n.p.m. - kubatura wykopu stawu - 2295,60 m3 - kubatura skarpy do wykonania - 358 m3 - głębokość wykopu max. w przedziale - 0,30 - 0,80 m - nachylenie skarp od strony odwodnej ok. - 1:2 - długość skarp zbiornika po górnym obrysie - 377 m - powierzchnia skarp zbiornika - 1647 m2 - średnica rurociągu przepusto - zastawki - 600 mm - długość rurociągu przepusto - zastawki - 8,5 mb - umocnienie skarp zbiornika siatką stalową Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu skutkuje wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Pzp. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czerwonka nr rachunku: 90150015881215800147490000. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy postępowania tj. 271.ZP.2.2016 . Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w ofercie w formie oryginału.. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem art. 148 ust. 4 Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czerwonka.pl-bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach