Przetargi.pl
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 4 konferencji promujących program Owoce i warzywa w szkole

Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg

 • Adres: 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 661 72 72 , fax. 22 376 73 79
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rynku Rolnego
  ul. Karolkowa 30 30
  01-207 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 661 72 72, fax. 22 376 73 79
  REGON: 00622243400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja płatnicza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 4 konferencji promujących program Owoce i warzywa w szkole
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Kody CPV:55.10.00.00-1 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji, 79.60.00.00-0 - Usługi rekrutacyjne, 80.10.00.00-5 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 79.34.00.00-9 - Usługi reklamowe i marketingowe, 79.34.21.00-4 - Usługi marketingu bezpośredniego, 70.22.00.00-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne. 2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 4 (czterech) konferencji. Wydarzenia będą skierowane przede wszystkim do kadry nauczycielskiej szkół, które nie uczestniczą w programie jak również do aktualnych uczestników. Konferencje zostaną zorganizowane na terenie 4 województw: Lubelskie, Podlaskie, Łódzkie i Lubuskie, w których jest największy odsetek szkół nieuczestniczących w programie (w stosunku do całkowitej liczby szkół podstawowych). Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności usługi: - przygotowanie wstępnego harmonogramu (terminarza) oraz programu 4 konferencji, - zapewnienie obiektów konferencyjnych/ powierzchni konferencyjnych wraz z wyposażeniem, - zapewnienie prelegenta oraz stałego kontaktu z nimi, -obsługa organizacyjna: rekrutacja uczestników, obsługa recepcji konferencji, zapewnienie osoby prowadzącej konferencje (moderatora), - opracowanie i dostarczenie materiałów konferencyjno-informacyjnych dla wszystkich uczestników, - zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników 4 konferencji. 3. Wszystkie działania i materiały promocyjne będą oznakowane logotypami programu Owoce i warzywa w szkole, flagą UE oraz logo ARR zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej programu Owoce i warzywa w szkole oraz systemem identyfikacji wizualnej ARR. Będzie również umieszczony na nich zapis - WSPÓŁFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OWOCE I WARZYWA W SZKOLE,zwane dalej logotypami. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do IPU. 5. Przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze niepriorytetowym. Do niniejszego postępowania zastosowany został art. 5 ust. 1 ustawy w zakresie terminu składania ofert i ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy 6. Szacunkowa wartość zamówienia (netto) wynosi 80 000,00 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach