Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANE - Polegające na remoncie dachu z wymianą pokrycia, instalacji odgromowej, drzwi zewnętrznych i konserwacji elewacji budynków na terenie kompleksu wojskowego w Ostrowi Mazowieckiej : Cz. I - Budynek na 111, Cz. II - Budynek nr 112

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 883 896 , fax. 261 883 868
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Juzistek 2 2
  05-131 Zegrze, woj. mazowieckie
  tel. 261 883 896, fax. 261 883 868
  REGON: 14291704000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.26wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE - Polegające na remoncie dachu z wymianą pokrycia, instalacji odgromowej, drzwi zewnętrznych i konserwacji elewacji budynków na terenie kompleksu wojskowego w Ostrowi Mazowieckiej : Cz. I - Budynek na 111, Cz. II - Budynek nr 112
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachu wraz z wymianą pokrycia, instalacji odgromowej, drzwi zewnętrznych i konserwacji elewacji budynków na terenie kompleksu wojskowego w Ostrowi Mazowieckiej: Część I - Budynek nr 111 Część II - Budynek nr 112 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SIWZ dokumenty w szczególności: Część I - Budynek nr 111 a)specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do umowy, b)przedmiar robót- ślepy kosztorys zał. nr 11 do SIWZ c)zestawienie materiałów do ślepego kosztorysu zał. nr 12 do SIWZ d)szkice wykonawcze nr 1-6 zał. nr 13 do SIWZ Część II - Budynek nr 112 a)specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót - zał. nr 2a do umowy, b)przedmiar robót- ślepy kosztorys zał. nr 11a do SIWZ c)zestawienie materiałów do ślepego kosztorysu zał. nr 12a do SIWZ d)szkice wykonawcze nr 1-5 zał. nr 13a do SIWZ 3.Ponadto szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, stanowiący: Część I - Budynek nr 111 - zał. nr 10 do SIWZ Część II - Budynek nr 112 - zał. nr 10a do SIWZ. 4.Zamawiający wymaga 36 miesięcznej gwarancji na wykonanie robót objętych przedmiotem umowy od daty podpisania protokołu końcowego bez uwag i usterek, zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru robót. 5.Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji robót. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej terenu robót w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Osoby skierowane do wykonania wizji lokalnej przez Wykonawcę muszą okazać poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, oraz aktualne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. Termin wizji należy uzgodnić telefonicznie (tel. 261 384 717 lub 722 380 114) z Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI) w Ostrowi Mazowieckiej, codziennie w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do czwartku, w godz. 8:00-12:00 w piątek. 6.W prowadzonym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, przy czym tylko jedną ofertę w danej części. Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Pzp wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: dla Części I - Budynek nr 111 - 5.080,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemdziesiąt złotych) i/lub dla Części II - Budynek nr 112 - 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.26wog.wp.mil.pl;
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach