Przetargi.pl
PRZEBUDOWA REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI JEŻEWO WESEL

Gmina Raciąż ogłasza przetarg

 • Adres: 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 679 12 80 , fax. 23 679 12 75
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raciąż
  ul. Kilińskiego 2 2
  09-140 Raciąż, woj. mazowieckie
  tel. 23 679 12 80, fax. 23 679 12 75
  REGON: 13001374300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.raciaz.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI JEŻEWO WESEL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości JEŻEWO - WESEL. Specyfikacja robót: Rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej o część zawierającą sanitariaty. Parametry techniczne projektowanej rozbudowy: Powierzchnia zabudowy - 29,83 m2 Powierzchnia użytkowa - 20,82 m2 Kubatura - 95 m3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Projekcie budowlanym, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarach robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2.500,00 zł słownie: (dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.raciaz.iap.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach