Przetargi.pl
Dostawa testów do oznaczania D-Dimerów i Prokalcytoniny wraz z serwisowaniem analizatora mini-Vidas

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 51/59
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 51 52 743 , fax. 22 51 52 789
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
  ul. Grenadierów 51/59 51/59
  04-073 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 51 52 743, fax. 22 51 52 789
  REGON: 00215398900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grochowski.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego, szpital

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów do oznaczania D-Dimerów i Prokalcytoniny wraz z serwisowaniem analizatora mini-Vidas
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczania D-Dimerów i Prokalcytoniny wraz z serwisowaniem analizatora mini-Vidas. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest: w załączniku nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy; w załączniku nr 2a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, parametry wymagane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grochowski.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach