Przetargi.pl
Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, sanitarnych i wykładzin dla Jednostki Wojskowej Nr 6021. Sprawa Nr 05/2015/PN/INFR

Jednostka Wojskowa Nr 6021 ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 684 75 81 , fax. 22 684 75 77
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 6021
  ul. Żwirki i Wigury 9/13 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 684 75 81, fax. 22 684 75 77
  REGON: 14626847100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, sanitarnych i wykładzin dla Jednostki Wojskowej Nr 6021. Sprawa Nr 05/2015/PN/INFR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów budowlanych, elektrycznych, sanitarnych i wykładzin dla Jednostki Wojskowej Nr 6021. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki 1a, 1b, 1c, 1d, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na cztery części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku Nr 1a, 1b, 1c, 1d do SIWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części. Poszczególny przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SIWZ. Dostarczony asortyment ma być pierwszej jakości (odpowiadać polskim normom jakościowym PN), fabrycznie nowy (nie regenerowany), wolny od wad fizycznych i prawnych. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP. WYKONAWCA powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. Podane przez ZAMAWIAJĄCEGO nazwy (znaki towarowe) zamawianego asortymentu mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu zamawianego asortymentu, przy czym ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przedmiot zamówienia powinien być objęty gwarancją producenta. Data produkcji na opakowaniu wszystkich materiałów w chwili dostawy do magazynu (dotyczy części I) nie może być starsza niż dwa miesiące przy gwarancji materiału obejmującej okres 12 miesięcy i więcej, nie może być starsza niż jeden miesiąc przy takich materiałach z załącznika nr 1a jak pozycja 1, 2, 3, 26, 27, (cement, zaprawa murarska, zaprawa samopoziomująca, gips tynkarski, gładź szpachlowa) W części II zamówienia materiały z pozycji 108-111 powinny posiadać w chwili dostawy datę produkcji nie starszą niż 2 miesiące, (zał. Nr 1b)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ozgst.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach