Przetargi.pl
Dostawy materiałów budowlanych dla DW WAM Sp. z o.o. Oddział WDW Rogowo

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 03-335 Warszawa, ul. Syrokomli 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 188 51 62 , fax. 22 188 51 63
 • Data zamieszczenia: 2016-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
  ul. Syrokomli 6 6
  03-335 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 188 51 62, fax. 22 188 51 63
  REGON: 14299025400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów budowlanych dla DW WAM Sp. z o.o. Oddział WDW Rogowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla DW WAM Sp.z o.o. Oddział WDW zgodnie z asortymentem oraz ilościami podanymi w załączniku nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rewita.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach