Przetargi.pl
Dostawa materiałów budowlanych dla Oddziału WDW Jurata w Helu

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 03-335 Warszawa, ul. Syrokomli 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 188 51 62 , fax. 22 188 51 63
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
  ul. Syrokomli 6 6
  03-335 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 188 51 62, fax. 22 188 51 63
  REGON: 14299025400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewita.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów budowlanych dla Oddziału WDW Jurata w Helu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów budowlanych w ilościach i asortymencie określonych w formularzu cenowym - załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części SIWZ Wielkość ta jest wartością szacunkową i nie zobowiązuje Zamawiającego do zakupu asortymentów w podanych ilościach. Służy ona w szczególności do kalkulacji ceny ofertowej, porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej. 2. W ramach maksymalnych ilości, określonej w niniejszej SIWZ, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu materiałów budowlanych o wartości 80% ceny całkowitej brutto określonej w ofercie. Zakup pozostałej ilości artykułów zależeć będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rewita.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach