Przetargi.pl
Dostawa materiałów budowlanych do wykonania termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Mystkowie i Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonia (Gmina Baboszewo, pow. płoński).

Gmina Baboszewo ogłasza przetarg

 • Adres: 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6611091, 6611092, 6611082 , fax. 23 6611071
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baboszewo
  ul. Warszawska 9A 9A
  09-130 Baboszewo, woj. mazowieckie
  tel. 23 6611091, 6611092, 6611082, fax. 23 6611071
  REGON: 00053359300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugbaboszewo.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów budowlanych do wykonania termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Mystkowie i Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonia (Gmina Baboszewo, pow. płoński).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów budowlanych do wykonania termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Mystkowie i Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonia. 2.Wykonawca dostarczy materiały budowlane zgodnie ze specyfikacją asortymentową określoną w załączniku nr I do SIWZ (tab. Nr 1 - Zestawienie materiałów - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mystkowie, tab. Nr 2 Zestawienie materiałów - termomodernizacja SUW Cieszkowo Kolonia), która zawiera rodzaj materiałów budowlanych oraz ich szacunkowe ilości w zakresie objętym zamówieniem podstawowym. 3.Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zamawianych materiałów budowlanych do 10% wartości zamówienia podstawowego. Z tego tytuły Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. 5.Dostarczane materiały budowlane muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających jakość i parametry dostarczonych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności atesty PZH, Aprobaty Techniczne ITB, deklaracje zgodności z Polską Normą lub normami UE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugbaboszewo.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach