Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń I piętra w budynku Lubuskiego OW NFZ w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3287660 , fax. 068 3287657
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Podgórna 9B 9B
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 3287660, fax. 068 3287657
  REGON: 01544738200093
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń I piętra w budynku Lubuskiego OW NFZ w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra w budynku Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót stanowiącymi załączn
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: A) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, B) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: a) wykonali należycie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, minimum 1 zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie wzmocnienia stropów przy jednoczesnej obecności i pracy urządzeń informatycznych takich jak: komputery, serwery o wartości stanowiącej wartość brutto złożonej oferty, C) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) posiadają polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości min. 100 000 złotych. D) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Sposób dokonywania oceny spełniania powyższych warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą spełnia_ nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną); b. Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) robót budowlanych w zakresie wzmocnienia stropów przy jednoczesnej obecności i pracy urządzeń informatycznych takich jak: komputery, serwery z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie; c. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia według załącznika nr 3 do SIWZ; d. Kserokopia właściwego uprawnienia budowlanego kierownika robót oraz jego zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; e. Kserokopia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości min. 100 000 złotych; f. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (według załącznika nr 4 do SIWZ); g. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty, zgodnie z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 24.05.2006, nr 87, poz. 605 z późn.zm.). Uwaga: Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się również wszystkich wspólników spółki cywilnej. 3. Ponadto wykonawca załączy: a. Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót. Dokonywanie zmian w przedmiarze robot skutkować będzie odrzucenie oferty, b. Formularz oferty według załącznika nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach