Przetargi.pl
Przebudowa pionówi poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji w pomieszczeniach dydaktycznych Uniwerytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2020-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 13820000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zamowienia.uni.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pionówi poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji w pomieszczeniach dydaktycznych Uniwerytetu Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa pionów i poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji w pomieszczeniach dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego”. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SIWZ (folder plików). 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. 4. Warunki równoważności rozwiązań: 4.1. Nie mniejszy zakres zastosowań, 4.2. Nie mniejsza funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie, 4.3. Sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym, 4.4. Nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwiązania równoważnego, 4.5. Nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa eksploatacji. 5. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: Oferowany przez Wykonawcę sprzęt może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe od określonych w SIWZ i załącznikach. 6. Opis przedmiotu zamówienia – wymagania dodatkowe 6.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania. 6.2. Wykonawca, w związku z pkt. 3.6.1 SIWZ, zobowiązany jest zatrudnić Personel na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz. 1320) – zatrudnienie na podstawie stosunku pracy. 6.3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż trzy [ 3 ] dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu oświadczenia Pracowników świadczących usługi (zatrudnionych na zasadach o których mowa w pkt. 6.2), iż są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz wydruk raportu miesięcznego ubezpieczonego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS RMUA). W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tego pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 6.4. Zakres czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, przez cały okres jego trwania, który będzie wykonywany przez osoby zatrudnione na warunkach określonych w pkt. 6.2 został wskazany w Oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania – załącznik nr 4 do SIWZ. 7. Gwarancja 7.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia stanowiący przedmiot zamówienia. 7.2. Termin gwarancji ustala się na okres sześćdziesięciu [ 60 ] miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu bezusterkowego Odbioru końcowego. 7.3. Na dostarczone i zamontowane urządzenia oraz osprzęt obowiązuje gwarancja producenta, nie krótsza jednak niż dwadzieścia cztery [24] miesiące. Jeżeli gwarancja producenta jest krótsza niż 24 miesiące to Wykonawca, w ramach zaoferowanego przez siebie wynagrodzenia, zapewni jej wydłużenie do dwudziestu czterech [24] miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości pięćset 00/100 [ 500,00 ] złotych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. ZAWARTOŚĆ OFERTY (poza oświadczeniem, o którym mowa w pkt. III.3 niniejszego ogłoszenia): 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo* podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy). 3. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty). * Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4. Zabezpieczenie oferty wadium. II. Wykonawca, w terminie trzech [ 3 ] dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.: Protokołu z otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Zamawiający udostępni Wykonawcom w dniu otwarcia ofert wraz z Protokołem z otwarcia ofert), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach