Przetargi.pl
Przebudowa magazynu zbożowego - realizowana w ramach zadania Remont i adaptacja budynku na SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA W JAROCINIE

Muzeum Regionalne w Jarocinie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, Rynek-Ratusz
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 747 34 49 , fax. 62 747 34 49
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Regionalne w Jarocinie
  Rynek-Ratusz
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 62 747 34 49, fax. 62 747 34 49
  REGON: 00128767600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumjarocin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa magazynu zbożowego - realizowana w ramach zadania Remont i adaptacja budynku na SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA W JAROCINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa magazynu zbożowego - realizowana w ramach zadania Remont i adaptacja budynku na SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA W JAROCINIE. Zakres prac obejmuje: - oczyszczenie powierzchni drewnianych metodą piaskowania - strukturyzacja drewna (deski podłogowe spodnie i podbitka dachu) metoda piaskowania - zabezpieczenie drewna impregnatem grzybobójczym - zabezpieczenie drewna impregnatem do NRO - scalenie kolorystyczne woskiem lazurowym barwnym (może być konieczność zmieszania dwóch lub więcej kolorów) - zabezpieczenie powierzchni woskiem twardym transparentnym matowym Oczyszczenie powierzchni elementów drewnianych - konstrukcji stropów i więźby poprzez zmywanie chemiczne lub bardzo delikatne piaskowanie lub sodowanie - ostrożnie żeby nie doprowadzić do uszkodzeń struktury powierzchni elementów drewnianych. Uzupełnienia ubytków lub naprawa części zniszczonych (głębokość wcięcia do 10 cm) Wymiana uszkodzonych lub zniszczonych elementów konstrukcji drewnianej - miecze, belki drewniane. Strukturyzacja drewna (postarzania metoda piaskowania) podbitki dachu oraz stropu nad przyziemiem i piętrem. Impregnacja elementów drewnianych środkiem grzybobójczym, owadobójczym i p.poż. do NRO (Środki solne o składzie: tetraboran disodowy, czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-C16-alkilodimetylo, chlorki, butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu.) - konstrukcji stropów, więźby dachowej, podbitki dachu oraz stropu nad przyziemiem i piętrem. Zabezpieczenie powierzchni poprzez olejowanie (scalenie kolorystyczne woskiem lazurowym wewnętrznym matowym - dwukrotne, kolor jak najbardziej zbliżony do próbki - naturalny kolor po piaskowaniu słupa poddasza) konstrukcji stropów, więźby dachowej, podbitki dachu oraz stropu nad przyziemiem i piętrem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy dokumentacja techniczna bądź STWiOR zawierać będzie nazwę producenta lub firmy, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania innych materiałów równoważnych, jednak o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji i STWiOR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.muzeumjarocin.samorzad.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach