Przetargi.pl
Przebudowa konstrukcji dachu, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych skrzydła lewego budynku Zespoły Szkół ul. Św. Kazimierza 55 w Celestynowie

Gmina Celestynów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-430 Celestynów, ul. Regucka 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7897060 w. 114 , fax. 22 7897011
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Celestynów
  ul. Regucka 3 3
  05-430 Celestynów, woj. mazowieckie
  tel. 22 7897060 w. 114, fax. 22 7897011
  REGON: 01326896500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.celestynow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa konstrukcji dachu, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych skrzydła lewego budynku Zespoły Szkół ul. Św. Kazimierza 55 w Celestynowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych skrzydła lewego budynku Zespoły Szkół ul. Św. Kazimierza 55 w Celestynowie 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zakresu robót: 1.1.1. Roboty rozbiórkowe - roboty rozbiórkowych polegać będą na: - demontażu zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej o łącznej ilości 102,02 m; - demontażu przewodów wyrównawczych mocowanych na wspornikach lub uchwytach o łącznej ilości 11,70 m; - demontażu zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej o łącznej ilości 38,25 m; - rozbiórce pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa o łącznej ilości 48,67 m?; - rozbiórce pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa o łącznej ilości 48,67 m?; - zerwaniu posadzki cementowej o łącznej ilości 49 m?; - rozebraniu kominów wolnostojących z cegła murowana na zaprawie cementowo-wapiennej o łącznej ilości 1,07 m?; - rozebraniu ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o łącznej ilości 5,09 m?; - rozebraniu rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku o łącznej ilości 21,60 m; - rozebraniu rynien z blachy nie nadającej się do użytku o łącznej ilości 77,92 m; - rozebraniu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku o łącznej ilości 98,37 m?; - demontażu świetlików stalowych obmiar o łącznej ilości 6 szt; - demontażu wywiewów blaszanych o łącznej ilości 4 szt; - demontażu rur wywiewnych żeliwnych o łącznej ilości 3 szt; - wywiezieniu gruzu spryzmowanego samochodami samo wyładowczymi na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego o łącznej ilości 11,50 m?; - wywiezieniu gruzu spryzmowanego samochodami samo wyładowczymi na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego o łącznej ilości 11,50 m?; 1.1.2. Roboty murowe i tynkowe - roboty murowe i tynkowe polegać będą na: - wykonaniu ściana budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet. komórków. grubości 24 cm o łącznej ilości 110,87 m?; - wykonaniu ścianach budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet. komórków. grubości 37 cm o łącznej ilości 17,84 m?; - wymurowaniu kominów z cegły ceramicznej pełnej - zaprawa cementowa o łącznej ilości3,96 m?; - wykonaniu nakryw attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm o łącznej ilości 15,06 m?; - wykonaniu tynków zewnętrznych zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie o łącznej ilości 128,71 m?; - wykonaniu izolacji z folii PE - przekładka o łącznej ilości 396,30 m?; - wykonaniu izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 8cm o łącznej ilości 396,30 m?; - wykonaniu izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa - gr. 8cm o łącznej ilości 396,30 m?; - wykuciu z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m? o łącznej ilości 15 szt; - zamurowaniu otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami o łącznej ilości 4,54 m?; - przygotowania i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o łącznej ilości 148 m?; - przygotowaniu i montażu zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o łącznej ilości 450 m?; - wykonaniu belki, podciągów i wieńcy żelbetowych w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem o łącznej ilości 8,38 m?; - mechanicznym wykonaniu ślepych otworów w betonie głębokość do 8 cm i średnicy 20mm o łącznej ilości 48 szt; - mechanicznym wykonaniu ślepych otworów w betonie objętości do 0.5 dm? o łącznej ilości 48 szt; - osadzeniu w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie o łącznej ilości 48 szt; - dwukrotnym malowaniu farbą emulsyjną starych tynków ścian z zabezpieczeniem podłóg o łącznej ilości 54,70 m?; 1.1.3. Roboty konstrukcyjne dachu z pokryciem- roboty polegać będą na: - wykonaniu murłat - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm? z tarcicy nasyconej o łącznej ilości 2,79 m?; - wykonaniu dachu z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 12 m o łącznej ilości 520,94 m?; - położeniu folii wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m o łącznej ilości 520,94 m?; - wykonanie ołacenia połaci dachowych łatami 38 x 50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej o łącznej ilości 520,94 m?; - ułożenie deski czołowej- przekrój poprzeczny drewna do 180 cm? z tarcicy nasyconej o łącznej ilości 0,42 m?; - wykonanie obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy nad i pod rynnowe o łącznej ilości 56,62 m?; - wykonanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm o łącznej ilości 7,31 m?; - wykonanie obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- czapki i obróbki na ścianach szczytowych o łącznej ilości 12,54 m?; - zamontowanie rynny dachowej półokrągłej z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż rynien o łącznej ilości 74,42 m; - zamontowanie rury spustowej okrągłej z polichlorku winylu o śr. 125 mm o łącznej ilości 25,20 m; - zamontowanie rury spustowej prostokątnej w rozwinięciu do 40 cm z polichlorku winylu - montaż kolanek o łącznej ilości 6 szt; - pokrycia dachów blachą dachówkopodobną o łącznej ilości 520,94 m?; - ułożenia gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub lastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 8.33-19.5 cm o łącznej ilości 37,21 m; - zamontowanie rury wentylacyjnej - z blachy ocynkowanej o łącznej ilości 4 szt; - zamontowanie kratek konstrukcyjnych w przewodach kominowych ponad dachem o łącznej ilości 20 szt; - montażu zabezpieczeń przeciwśnieżnych o łącznej ilości 74,50 mb; - montażu okna połaciowego - wyłaz na dach 74 x 140 cm o łącznej ilości 1 kpl; 1.1.4. Wykonania Elewacji - roboty polegać będą na: - dociepleniu ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 14 cm - system lekki mokry - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacji z gotowej suchej mieszanki akrylowej o łącznej ilości 256,18 m?; - dociepleniu ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 14 cm - system lekki mokry - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacji z gotowej suchej mieszanki żywicznej o łącznej ilości 65,84 m?; - dociepleniu ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr. 2 cm system; lekki mokry - przy użyciu gotowej zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacji z gotowej suchej mieszanki o łącznej ilości 48,87 m?; - ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej o łącznej ilości 86,78 m; - ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi - system lekki mokry - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym o łącznej ilości 354,30 m; - wykonaniu osłony okien folią polietylenową o łącznej ilości 105,78 m?; - wykuciu z muru podokienników betonowych z lastryko o łącznej ilości 66,70 m; - wyrównaniu powierzchni pod obróbki blacharskie o łącznej ilości 66,70 m; - wykonaniu obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm o łącznej ilości 26,68 m?; - uzupełnieniu tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo - i pianobetonów o powierzchni do 1 m? w 1 miejscu o łącznej ilości 4,32 m?; - uzupełnieniu tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo - i pianobetonów o powierzchni do 1 m? w 1 miejscu o łącznej ilości 7,20 m?; - uzupełnieniu tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów o powierzchni do 1 m? w 1 miejscu o łącznej ilości 13,86 m?; - rozstawienia rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 10 m o łącznej ilości 403,04 m?; - czasu pracy rusztowań grupy 1 o łącznej ilości 225,00 mg; - wykonaniu osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych o łącznej ilości 403,04 m?; - wykonaniu Instalacje odgromowej rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m o łącznej ilości 403,04 m?; 1.1.5. Wykonanie podbitki - prace polegać będą na: - montażu rusztowań na konstrukcji drewnianej o łącznej ilości 74,50 m?; - wykonaniu podbitki z desek o szer. 15-20 cm gr.19 mm (lub Paneli PCV) o łącznej ilości 74,50 m?; 1.1.6. Roboty instalacji odgromowej - prace polegać będą na: - wymianie zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej o łącznej ilości 102,02 m; - łączeniu przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm? na ścianie lub konstrukcji zbrojenia o łącznej ilości 8 szt; - złączach do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu o łącznej ilości 8 szt; - łączeniu pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych o łącznej ilości 12 szt; - złączach kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt o łącznej ilości 8 szt; - wykonaniu badania i pomiaru instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) o łącznej ilości 1 szt; - wykonaniu badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) o łącznej ilości 7 szt; 1.1.7. Wykonaniu Opaski odwadniającej - prace polegać będą na: - zerwaniu nawierzchni z płyt chodnikowych o łącznej ilości 15,51 m?; - rozebraniu opaski betonowej gr. 8 cm o łącznej ilości 2,98 m?; - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej - opaska wokół budynku o łącznej ilości 31,53 m?; - ułożenia obrzeża betonowego o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem o łącznej ilości 53,15 m; 2. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do: 2.1. ponoszenia odpowiedzialności za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności i operacji na terenie budowy, metod budowy, metod użytych przy odwodnieniu oraz za ich zgodność z dokumentacją stanowiącą integralną część niniejszej SIWZ i prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami; 2.2. stosowania podczas realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie wyrobów nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881 z późn. zm.); 2.3. na każde żądanie zamawiającego lub Inspektora Nadzoru wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującymi normami; 2.4. do niezwłocznego wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią; 2.5. zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym oraz BHP; 2.6. pisemnego powiadamiania zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym - z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni; 2.7. przekazania zamawiającemu certyfikatów na znaki bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane; 2.8. przekazania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach najpóźniej w dniu odbioru robót budowlanych; 2.9. ponoszenia odpowiedzialności za ochronę przekazanych punków pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt; 2.10. zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami prawa oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, wykonawca wyraźnie oznakuje teren robót budowlanych. Wykonawca ponosi koszty urządzenia terenu budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody, energii i innych mediów, jeżeli takie istnieją; 2.11. ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót budowlanych oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji jakości; 2.12. ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, a szkody wyrządzone podczas realizacji inwestycji wykonawca zobowiązany jest naprawić niezwłocznie na własny koszt; 2.13. bieżącego oczyszczenia i usunięcia materiałów powstałych w czasie robót budowlanych oraz odtworzenia przyległego terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego; 2.14. udzielenia Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad. 3. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w niniejszej SIWZ, wzorze umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej. 4. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie wykonawcy. 5. Wykonawca zapewni do obsługi przedmiotu zamówienia kierownika robót budowlanych. 6. We wszystkich pozycjach, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze podano przy określeniu wyrobów lub technologii nazwy własne lub pochodzenie zamawiający dopuszcza rozwiązania i wyroby równoważne. Za równoważne zamawiający przyjmuje technologie i wyroby budowlane spełniające wymagania określone dla nich w przedmiarze i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W przypadku zastosowania innych rozwiązań niż podane w przedmiarze i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić całkowitą kompatybilność zastosowanych przez niego materiałów z urządzeniami i elementami określonymi w przedmiarze i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 7. Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie wykonawcy. 8. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami w jakich będą przeprowadzane roboty objęte przedmiotem zamówienia. 9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar stanowi dokument pomocniczy do obliczenia wartości zamówienia, nie jest wyłączną podstawą obliczenia wartości zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) ważnym w okresie związania ofertą. 2. Forma wadium.Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: 23 8001 0005 2002 0008 6091 0012, prowadzone przez: Bank Spółdzielczy w Otwocku oddział w Celestynowie, z następującą adnotacją Przebudowa konstrukcji dachu, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych skrzydła lewego budynku Zespoły Szkół ul. Św. Kazimierza 55 w Celestynowie. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna Wykonawca złoży w Celestynowie przy ul. Reguckiej 3, w Biurze Obsługi Mieszkańca - Urzędu Gminy w Celestynowie lub dołączy do oferty. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy na rachunku zamawiającego zostanie zaksięgowane wadium przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp tj. 1) Wszystkim wykonawcom - niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a Pzp. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert - niezwłocznie. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.celestynow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach