Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań integracyjnych i wycieczek dla osób niepełnosprawnych ich opiekunów i środowiska oraz dla kontynuujących naukę dzieci i pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych ich opiekunów i środowiska uczestników projektu systemowego My samodzielni realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 676 33 89 wew. 15 , fax. 48 676 36 23
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
  ul. Władysława Jagiełły 4 4
  26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie
  tel. 48 676 33 89 wew. 15, fax. 48 676 36 23
  REGON: 67199501000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.zwolen.finn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań integracyjnych i wycieczek dla osób niepełnosprawnych ich opiekunów i środowiska oraz dla kontynuujących naukę dzieci i pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych ich opiekunów i środowiska uczestników projektu systemowego My samodzielni realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkań integracyjnych związanych z rozpoczęciem projektu oraz wycieczek integracyjnych dla uczestników projektu systemowego My samodzielni realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. 2. Zamówienie obejmuje zorganizowanie: 1) jednodniowych spotkań integracyjnych dla II grup związanych z rozpoczęciem ww projektu dla I grupy w ilości 100 osób i grupy II w ilości 50 osób niepełnosprawnych ich opiekunów i środowiska. 2) 3 wycieczek integracyjnych dwudniowych Kraków - Ojcowski Park Narodowy w tym: jednej grupy 30 osobowej dla kontynuujących naukę dzieci i pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych ich opiekunów i środowiska, drugiej grupy 50 osobowej dla osób niepełnosprawnych ich opiekunów i środowiska, trzeciej również grupy 50 osobowej dla osób niepełnosprawnych ich opiekunów i środowiska. 3) 1 wycieczki integracyjnej jednodniowej na zakończenie projektu Sandomierz-Baranów Sandomierski dla grupy 120 osobowej, osób niepełnosprawnych ich opiekunów i środowiska 3. Zamawiający zapewnia maksymalną liczbę uczestników wyjazdu z możliwością zmniejszenia tej liczby jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności niezależne od Zamawiającego 4. Niniejsza usługa obejmuje: transport autokarem wraz z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków dla każdego uczestnika wyjazdu, wszystkie opłaty drogowe i parkingowe obejmujące trasy przejazdów, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opiekę przewodników miejscowych i pilota, oraz koszty wyżywienia i noclegów dla każdego uczestnika. 5.Szczegółowe wymagania dotyczące warunków transportu: 1) Wykonawca zapewnieni transport uczestnikom wyjazdu ze Zwolenia do miejsc docelowych w których przewidziane jest zakwaterowanie (dotyczy wycieczek dwudniowych) oraz przywóz poszczególnych grup do Zwolenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa ( m.in. aktualne badania techniczne pojazdu, którym będą podróżować uczestnicy, aktualne licencje krajowego transportu drogowego , odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowców), pojazdem wyposażonym w klimatyzację , sprawny system ogrzewania wnętrza autokaru, system nagłośnienia, barek, miejsce na bagaż a pojazdy te będą również do dyspozycji przez cały okres realizacji usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania stanu technicznego pojazdu przed wyruszeniem w trasę. 2)Wykonawca zobowiąże kierujących pojazdami do posiadania przy sobie i okazania na żądanie wymaganego prawa jazdy kat. D, dowodu rejestracyjnego pojazdu, dokumentu stwierdzającego zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, NNW oraz pozostałych dokumentów wynikających z ustawy o transporcie drogowym. 3)Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wszystkich uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas przejazdów i pobytu ( min.10 000 zł/osobę); 4)W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek transportu, spełniający warunki określone w SIWZ w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych a Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 5)W przypadku gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowców w sytuacji określonej w pkt 4) Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi a Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z zapewnieniem zastępczego środka transportu. 6.Szczegółowe wymagania warunków pobytowych dla uczestników wycieczek: 1) Wykonawca zapewni zakwaterowanie uczestników wycieczek dwudniowych Kraków - Ojcowski Park Narodowy na terenie miasta Krakowa w ośrodkach o podwyższonym standardzie pokojach 2 i 3 osobowych a pokoje muszą być wyposażone w jednoosobowe łóżka z pościelą ( wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, TV-SAT WC z pełnym węzłem sanitarnym, przystosowanym również do osób niepełnosprawnych 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił dla uczestników wycieczek dla osób niepełnosprawnych ,co najmniej 4 pokoje z łazienkami przystosowanymi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 3) Opiekunom wycieczek, kierowcom oraz pilotom Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić osobne pokoje, 4) Wykonawca zapewni wyżywienie dla wszystkich osób organizowanych wycieczek w tym: wycieczki dwudniowe Kraków - Ojcowski Park Narodowy I dzień - śniadanie w autokarze ( 2 kanapki z wędliną, kawa, herbata, jabłko) - obiad po trasie przejazdu dwudaniowy z napojem i deserem; - kolacja z gorącym daniem, wędlina, sałatki, herbata II dzień - śniadanie w miejscu zakwaterowania w formie stołu szwedzkiego; - obiad dwudaniowy z deserem i napojem; - kolacja w autokarze ( 2 kanapki z wędliną, słodkie bułki,napoje,banan) Wycieczka jednodniowa Sandomierz - Baranów Sandomierski - śniadanie w autokarze ( 2 kanapki z wędliną,kawa, herbata, jabłko) - obiad dwudaniowy z deserem i napojami) w Sandomierzu - uroczysta kolacja z gorącym daniem, wędlina, sałatki, kawa, herbata, ciasto ) w Baranowie Sandomierskim 7. Wykonawca zapewni uczestnikom wyjazdu: 1) Licencjonowanych pilotów i licencjonowanych przewodników miejscowych do oprowadzania uczestników wyjazdu po zwiedzanych obiektach. 2)Bilety wstępu jeżeli są wymagane do wszystkich zwiedzanych obiektów oraz inne koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia dla wszystkich uczestników; 8. Programy poszczególnych wycieczek i spotkań integracyjnych: 1) Spotkania integracyjne związane z rozpoczęciem projektu ( 2 grupy): - zbiórka uczestników o godz. 10:30 ( parking za kościołem) - wyjazd do kina w Radomiu - obiad dla jego uczestników dwudaniowy z deserem, surówkami i napojem - powrót do Zwolenia Wykonawca realizujący ww usługę zapewni- środek transportu, ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu, bilety wstępu do kina, obiad. 2) 2 dniowe wycieczki Kraków - Ojcowski Park Narodowy ( dla 3 grup) - zbiórka uczestników w Zwoleniu, wyjazd o godzinie 6:00 - przyjazd do Krakowa, zakwaterowanie, zapoznanie uczestników z obiektem i programem ; - zwiedzanie: Wzgórze Wawelskie, Kościół Mariacki, okno papieskie, rynek główny, Sukiennice, Katedra z kryptą prezydencką, dziedziniec Collegium Maius - Dolina Prądnika z Maczugą Herkulesa,, Zamek w Piaskowej Skale, ruiny Zamku Kazimierzowskiego, muzeum przyrodnicze, Grota Łokietka. - powrót do Zwolenia 3) 1 dniowa wycieczka Sandomierz - Baranów Sandomierski - zbiórka uczestników w Zwoleniu, wyjazd o godzinie 6:00 - zwiedzanie: Gotyckiej Katedry, spacer uliczkami Starego Miasta, przejście podziemną trasą turystyczną, Bramy Opatowskiej, Zbrojowni Rycerskiej, rejs statkiem po Wiśle, zamku w Baranowie Sandomierskim. - powrót do Zwolenia 8. Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu szczegółowe harmonogramy wyjazdu wszystkich organizowanych wycieczek celem akceptacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.zwolen.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach