Przetargi.pl
Naprawa nawierzchni ogródka oraz naprawa tynków i malowanie kuchni Przedszkola nr 35 przy ul. Górskiego 1 w Warszawie (znak sprawy ZP- 63/14)

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6998449 , fax. 022 6998154
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
  ul. Nowogrodzka 43 43
  00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6998449, fax. 022 6998154
  REGON: 01525966300108
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa nawierzchni ogródka oraz naprawa tynków i malowanie kuchni Przedszkola nr 35 przy ul. Górskiego 1 w Warszawie (znak sprawy ZP- 63/14)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Naprawa nawierzchni ogródka oraz naprawa tynków i malowanie kuchni Przedszkola nr 35 przy ul. Górskiego 1 w Warszawie, zgodnie z: 1. Dokumentacją projektową zawierającą: 1) Projekt budowlany wykonanie robót budowlanych w budynku i na terenie należącym do Przedszkola nr 35 przy ul. Górskiego 1 w Warszawie wykonany przez LECHKOM Leszek Paprotny dnia 7 kwietnia 2014 r., opracował inż. Leszek Paprotny. sprawdził mgr inż. Tomasz Trepka. 2) Przedmiar robót dla remontu nawierzchni placu zabaw Przedszkola nr 35 przy ul. Górskiego 1 w Warszawie, wykonany przez LECHKOM Leszek Paprotny dnia 30 marca 2014 r., kalkulacje sporządził , inż. Leszek Paprotny. 2. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych STWiOR do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont nawierzchni placu zabaw i robót wewnętrznych w budynku Przedszkola nr 35 przy ul. Górskiego 1 w Warszawie, wykonany przez LECHKOM Leszek Paprotny dnia 7 kwietnia 2014 r., opracował inż. Leszek Paprotny, mgr inż. Tomasz Trepka. Ww. opracowania stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania innych urządzeń niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty karty katalogowe tych urządzeń. W zakres zamówienia wchodzi m. in. wykonanie: Naprawa nawierzchni ogródka oraz naprawa tynków i malowanie kuchni Przedszkola nr 35 przy ul. Górskiego 1 w Warszawie. Roboty obejmują m.in.: - roboty rozbiórkowe (demontaż istniejących: elementów konstrukcyjnych przęseł, cokołów), - roboty ziemne, - roboty betonowe i zbrojarskie, - roboty murowe, - roboty w zakresie kształtowania placów zabaw (nawierzchnie bezpieczne), - wytyczenie i ukształtowanie ścieżek ruchu pieszego, - roboty brukarskie, - wykonanie nowych przęseł metalowych i słupków, - naprawa tynków wewnętrznych, - roboty malarskie, - roboty towarzyszące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach