Przetargi.pl
Przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju z lokalizacją przy ul. Przemysłowej 23 w Biłgoraju

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6882000, 6882006 , fax. 846882009
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
  ul. Tadeusza Kościuszki 94 94
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6882000, 6882006, fax. 846882009
  REGON: 95036901400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju z lokalizacją przy ul. Przemysłowej 23 w Biłgoraju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju z lokalizacją przy ul. Przemysłowej 23 w Biłgoraju. 2. Zakres rzeczowy robót przewidziany do wykonania w ramach niniejszego zamówienia obejmuje roboty w podziale do zrealizowania w roku 2016 i w roku 2017. Roboty do wykonania w roku 2016: 1) Przebudowa kompleksu sportowego ZSZ i O w Biłgoraju: a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, b) roboty ziemne, c) boisko wielofunkcyjne w tym: - podbudowa, - obramowanie, - wyposażenie boiska do piłki ręcznej - wykop pod stopy fundamentowe oraz stopy fundamentowe betonowe (poz. przedmiarowe nr 39 i 40), - wyposażenie boiska do koszykówki - wykop pod stopy fundamentowe oraz stopy fundamentowe betonowe (poz. przedmiarowe nr 42 i 43), - wyposażenie boiska do siatkówki - wykop pod stopy fundamentowe oraz stopy fundamentowe betonowe (poz. przedmiarowe nr 45 i 46), - wyposażenie kortu do tenisa ziemnego - wykop pod stopy fundamentowe oraz stopy fundamentowe betonowe (poz. przedmiarowe nr 49 i 50), - ogrodzenie boiska - wykop pod stopy fundamentowe oraz stopy fundamentowe do osadzenia słupków (poz. przedmiarowe nr 52 i 53), d) bieżnia okólna i prosta w tym: - podbudowa, - obramowanie i elementy odwodnienia, e) boisko do piłki nożnej w tym: - podbudowa, - wyposażenie boiska do piłki nożnej - wykop pod stopy fundamentowe oraz stopy fundamentowe betonowe (poz. przedmiarowe nr 82 i 83), - piłkochwyty wys. 6,00 m - wykop pod stopy fundamentowe oraz stopy fundamentowe betonowe (poz. przedmiarowe nr 86 i 87), f) skocznia w dal w tym: - podbudowa rozbiegu, - obramowanie rozbiegu, - zeskocznia, g) rzutnia kulą w tym: - koło do rzutu kulą, - sektor rzutów, h) trybuny dla kibiców - poz. przedmiarowe nr 119 - 121 oraz nr 123 - 130. 2) Drenaż i kanalizacja deszczowa w kompleksie sportowym: a) drenaż boiska wielofunkcyjnego, b) drenaż boiska do piłki nożnej i bieżni, c) kanalizacja deszczowa. 3) Ciąg pieszo - jezdny oraz chodniki w kompleksie sportowym: a) ciąg pieszo-jezdny w tym: - podbudowa, - obramowanie, elementy odwodnienia, - nawierzchnia, b) chodniki, opaska przy boisku w tym: - podbudowa, - obramowanie, - nawierzchnia. 4)Budowa oświetlenia i monitoringu kompleksu sportowego ZSZiO w Biłgoraju w zakresie ETAPU I (elementy uzbrojenia podziemnego): a) budowa linii YAKY 4x25mm2, YKY 2x2,5mm2 oraz YKYżo 5x6mm2, b) budowa linii CCTV IP-UTPw kat. 6 i YKYżo 3x2,5mm2. 5) Budowa siłowni zewnętrznej w kompleksie sportowym: a) nawierzchnia siłowni zewnętrznej w tym: - podbudowa, - obramowanie. Roboty do wykonania w roku 2017: 1) Przebudowa kompleksu sportowego ZSZ i O w Biłgoraju: a) boisko wielofunkcyjne w tym: - nawierzchnia poliuretanowa, - wyposażenie boiska do piłki ręcznej - dostarczenie i montaż kompletnych bramek do gry w piłkę ręczną (poz. przedmiarowa nr 41), - wyposażenie boiska do koszykówki - dostarczenie i montaż kompletnych koszy do koszykówki (poz. przedmiarowa nr 44), - wyposażenie boiska do siatkówki - dostarczenie i montaż kompletnego wyposażenia do gry w siatkówkę oraz stanowiska sędziego (poz. przedmiarowe nr 47 i 48), - wyposażenie kortu do tenisa ziemnego - dostarczenie i montaż kompletnego wyposażenia kortu do tenisa ziemnego (poz. przedmiarowa nr 51), - ogrodzenie boiska - ogrodzenie wys. 4,10 m i wys. 6,10 m z prefabrykowanych paneli systemowych wraz z furtką i bramą systemową (poz. przedmiarowe nr 54, 55, 56 i 57), b) bieżnia okólna i prosta w tym: - nawierzchnia poliuretanowa, c) boisko do piłki nożnej w tym: - nawierzchnia z trawy syntetycznej, - wyposażenie boiska do piłki nożnej - dostarczenie i montaż kompletnych bramek do gry w piłkę nożną oraz chorągiewek boiskowych (poz. przedmiarowe nr 84 i 85), - piłkochwyty wys. 6,00 m - słupy piłkochwytów wraz z siatką (poz. przedmiarowa nr 88), d) skocznia w dal w tym: - nawierzchnia poliuretanowa rozbiegu (poz. przedmiarowe nr 99, 100 i 101), e) trybuny dla kibiców - dostarczenie i montaż siedzisk systemowych (poz. przedmiarowa nr 122), f) ogrodzenie zewnętrzne ozdobne wys. 1,55 m, g) trawniki i zieleń, h) wyposażenie towarzyszące - dostawa i montaż koszy na śmieci wraz z wykonaniem fundamentu betonowego. 2) Budowa siłowni zewnętrznej w kompleksie sportowym: a) urządzenia siłowni zewnętrznej, b) nawierzchnia siłowni zewnętrznej w tym: - nawierzchnia poliuretanowa, c) wyposażenie towarzyszące - dostawa i montaż ławek parkowych oraz kosza na śmieci (poz. przedmiarowe nr 16 i 17). 3) Ogrodzenie zewnętrzne siłowni ozdobne wys. 1,55 m. 3. Zakres rzeczowy robót określony w pkt 2 należy wykonać na podstawie: 1) dokumentacji projektowej, 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 3) przedmiarów robót. Wykaz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów robót dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia stanowi Zał. Nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach