Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie przebudowy dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów Polskich - etap II

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 466 5700 , fax. 81 466 5701
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
  ul. Krochmalna 13j 13j
  20-401 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 5700, fax. 81 466 5701
  REGON: 06077887900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie przebudowy dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów Polskich - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: 1. Sporządzenie dokumentacji projektowej: 1.1. projekt wykonawczy branży drogowej, projekt wykonawczy branży sygnalizacja świetlna, zgodnie z umową, przepisami techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi - 4 egz., 1.2. projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz., 1.3. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót - 4 egz., 1.4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzone na podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych) - 4 egz., 1.5. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz. 2. Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji. 3. Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych. 4. Realizowanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę. 5. Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB 6. Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290): 6.1. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji zadania, 6.2. uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości, w tym zakresie w toku realizacji zadania, 6.3. ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 6.4. udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 6.5. wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, 6.6. bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 7. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, badanie typu mieszanek bitumicznych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, końcowy protokół odbioru, kosztorys powykonawczy, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania. 8. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej. 9. Przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem do remontu. 10. Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdm.bip.lublin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach