Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku

Gmina Hańsk ogłasza przetarg

 • Adres: 22-235 Hańsk Pierwszy, ul. Osiedlowa 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5714028 , fax. 82 5714461
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Hańsk
  ul. Osiedlowa 4 4
  22-235 Hańsk Pierwszy, woj. lubelskie
  tel. 82 5714028, fax. 82 5714461
  REGON: 11019789400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zspiphansk.internetdsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku w okresie od września 2016 r. do czerwca 2017 r. Zamówienie składa się z siedmiu części, które określają szacunkową ilość zamówienia. Wykaz szczegółowych artykułów będących przedmiotem zamówienia określono w formularzu ofertowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zspiphansk.internetdsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach