Przetargi.pl
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie gminy Głusk

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7518760 , fax. 81 7518650
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 7518760, fax. 81 7518650
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glusk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie gminy Głusk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje następujące odcinki dróg : 1. Droga gminna nr 112456 L - od końca asfaltu przy ul. Gwiaździstej do ul. Wichrowej o długości 480 mb; 2. Kolonia Prawiedniki -ul. Pod Dębami na odcinku od drogi pow. Mętów Prawiedniki o długości 240 mb 3. Kalinówka - ulica Chabrowa na odcinku od drogi gm. nr 107099 L na odcinku o długości 400 mb 4. Kalinówka - ul. Bukowa od włączenia przy ul. Lalki na odcinku o długości 170 mb ; 5. Kalinówka - ul. Klonowa od drogi serwisowej na odcinku o długości 900 mb; 6. Ćmiłów - ul. Konwaliowa na odcinku o długości 380 mb + odcinek 33 mb przy ul. Jaśminowej (poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej o 1 m ) ; 7. Ćmiłów - ul. Rumiankowa -( kontynuacja ) na odcinku o długości 170 mb ; 8. Wilczopole - od drogi na Kalinówkę w kierunku p. Ogrodnika na odcinku długości 500 mb 9. Kolonia Wilczopole - od drogi powiatowej koło posesji p. Łukasika na odcinku długości 500 mb. 10. Dominów - droga od Żabiej Woli w kierunku p. Wachowskiego , na odcinku długości 210 mb; 11. Wykonanie 7 sztuk progów zwalniających o nawierzchni bitumicznej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym w miejscowościach : Ćmiłów - 2 sz. - długości 3 m, Kazimierzówka - 2 szt. długości 4 m , Dominów - 2 szt. o długości 3 m i w Mętowie 1 szt. o długości 5 m. Szerokość progu 1,20 m , wysokość 5 cm. Ogólne elementy i rodzaje robót budowlanych na powyższych odcinkach : 1. Roboty przygotowawcze i ziemne w tym : - roboty pomiarowe , roboty ziemne ; 2. Roboty drogowe : - jednostronne poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej - koryto , podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm+2,5 MPa ( na odcinku w m. Ćmiłów przy ul. Jaśminowej odc. dł. 33 m ) - podbudowy betonowe gr. 15 cm ( Ćmiłów , ul. Rumiankowa ); - podbudowa górna w-wa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm - Szerokości od 4 m i grubości 15 cm i 10 cm ; - nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych - warstwa ścieralna - o grubości 5 cm- szerokość 3,0 m i 3,5 - pobocza utwardzone z kruszyw łamanych o szer. 0,5 m ; 3. Roboty wykończeniowe. 4. Oznakowanie . 5. Wykonanie progów zwalniających o nawierzchni bitumicznej o szerokości 1,20 m , wysokość 5 cm i w miejscowościach : Ćmiłów - 2 sz. - długości 3 m , Kazimierzówka - 2 szt. długości 4 m , Dominów - 2 szt. o długości 3 m i w Mętowie 1 szt. o długości 5 m. 6. Pełna obsługa geodezyjna tj. wyznaczenie geodezyjne dróg w terenie, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna na każdą drogę oddzielnie; 7. ,Zapewnienie zaplecza budowy . 3.2. Przy realizacji robót należy przewidzieć : 1. Oznakowanie robót na czas budowy (czasowa organizacja ruchu); 2. Wykonanie niezbędnych prób i badań materiałów użytych do budowy, wskaźniki zagęszczeń itd.; 3. Bieżące utrzymanie stanu drogi przez cały okres budowy, tj. wykonywanie robót konserwacyjnych i porządkowych oraz podejmowanie innych działań technicznych mających na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego dróg oraz sprawności i bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach, gdzie nie były jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub zostały zakończone (tj. przez cały okres trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót); 4.Bieżące utrzymanie w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów z budowy dróg i transportujących materiały; 5. Uprzątnięcie terenu budowy i terenów przyległych; 6. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać protokół przekazania robót, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty i sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad, pdf i w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach, kompletnie wypełniony dziennik budowy, potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami. Szczegółowy zakres robót określony jest w projektach budowlanych i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz w przedmiarach robót stanowiących część pomocniczą określenia ilości robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową i ewentualnie w przypadku zauważonych braków wg. własnych obliczeń. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umownej. Ilości robót w przedmiarach Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektów budowlanych i wykonawczych oraz SST. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w terenie realizacji inwestycji w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 3.3 Wymagania dotyczące robót: 1) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa ,obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną , przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 2) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami określającymi przedmiot zamówienia , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej specyfikacji. 3.4 Wymagania dotyczące materiałów : 1) Użyte materiały winny być w pierwszym gatunku jakościowym i wymiarowym oraz posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie . 2) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności na użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem inspektorowi nadzoru. 3) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego ( art. 30, ust.5 ustawy). Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci , należy traktować je jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o nie gorszych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej , Wykonawca , którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza , zobowiązany będzie do dokonania - przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia - zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian. 3.5 Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia. W ramach zadania należy przewidzieć /wykonać : 1) Przedłożyć w dniu podpisania umowy kopii uprawnień kierownika budowy w specjalności drogowej z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego. 2) Pełną geodezyjną obsługę inwestycji tj. szczegółowe wytyczenie geodezyjne dróg przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej na obie drogi. 3) Zatwierdzone przez Starostwo Powiatowe inwentaryzacje geodezyjne ( odrębnie dla każdej drogi ) należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej - 2 egz, i w wersji gis/cad., PDF - 1 egz. Inwentaryzacja geodezyjna ma być dostarczona najpóźniej do 30 dni od daty odbioru końcowego robót . 4) Właściwe oznakowanie robót i terenu budowy dróg. 5) Utrzymanie terenu budowy (dróg) w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów . 6) Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone właścicielom lub użytkownikom nieruchomości, na których prowadzona jest inwestycja oraz sąsiadujących z terenem budowy. 7) Dokonanie niezbędnych badań , prób i pomiarów w celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót , ( wykonanie wskaźników zagęszczenia pod każdą w-wę podbudowy , nawierzchni, badanie próbek asfaltu na polecenie inspektora nadzoru bądź Zamawiającego itp.) W przypadku wątpliwości co do wbudowanych materiałów wskazanych przez Inspektora Nadzoru , Zamawiający zleci pobranie próbek ( np. zagęszczeń , wykonanej nawierzchni bitumicznej ) i dokona badań w niezależnym laboratorium drogowym . Gdyby wyniki badań okazały się niekorzystne dla Wykonawcy , poniesie on koszty wykonanych badań oraz wbuduje odpowiedni materiał. 8) Zapewnienie dostępu ( dojścia i dojazdu) do posesji ich mieszkańcom i użytkownikom podczas prowadzenia robót. 9) Naprawa uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi - w uzgodnieniu z ich administratorami. 10) Naprawa oraz usuwanie uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi wraz z przedstawieniem Zamawiającemu oświadczeń właścicieli nieruchomości potwierdzającymi przywrócenie terenu do stanu pierwotnego ( lub lepszego). 11) Uporządkowanie terenu budowy i zaplecza pod budowę po zakończeniu robót. 12) Innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia. 13) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg , jakość oraz terminowe wykonanie zamówienia. 3.6 Wymagania dotyczące gwarancji : 1) Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (wymagany okres), licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych. Okres gwarancji stanowi II Kryterium oceny ofert i jego długość jest uzależniona od wyboru Wykonawcy. 2) Okres trwania rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynosi 5 lat. 2)Szczegółowe Warunki dotyczące gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie, w przypadkach wymienionych w art. 46 Pzp. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 24868900070000358020000060 z dopiskiem wadium nr sprawy ZP.271.11.2016. 4. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi wynikać zapewnienie Zamawiającemu przyznania sumy gwarancyjnej nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie. Z treści gwarancji musi wynikać również zabezpieczenie gwaranta do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji. 7. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 9. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Pzp tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2.Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ugglusk.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach