Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w Szkole Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie.

Szkoła Postawowa nr 52 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-281 Lublin, ul. Wł. Jagiełły 11
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 746 81 77 , fax. 81 746 81 77
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Postawowa nr 52 w Lublinie
  ul. Wł. Jagiełły 11 11
  20-281 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 746 81 77, fax. 81 746 81 77
  REGON: 43251199600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp52lublin.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: SZKOŁA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w Szkole Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w Szkole Podstawowej nr 52 im. M. Konopnickiej w Lublinie w podziale na 10 zadań: Zadanie 1: Dostawa - Mięsa i produktów wędliniarskich, ( zał. nr 1 do formularza ofertowego) Zadanie 2: Dostawa - Drobiu i produktów drobiowych (zał. nr 2 do formularza ofertowego) Zadanie 3: Dostawa - Wyrobów garmażeryjnych (zał. nr 3 do formularza ofertowego) Zadanie 4: Dostawa - Warzyw świeżych (zał. nr 4 do formularza ofertowego) Zadanie 5: Dostawa - Owoców świeżych (zał. nr 5 do formularza ofertowego) Zadanie 6: Dostawa - Nabiału (zał. nr 6 do formularza ofertowego) Zadanie 7: Dostawa - Pieczywa i artykułów piekarniczych ( zał. nr 7 do formularza ofertowego) Zadanie 8: Dostawa - Jajek ( zał. nr 8 do formularza ofertowego) Zadanie 9: Dostawa - Mrożonek (zał. nr 9 do formularza ofertowego) Zadanie 10: Dostawa - Artykułów ogólnospożywczych ( zał. nr 10 do formularza ofertowego) 2. Istotą zamówienia jest sukcesywne dostarczanie do stołówki szkolnej artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów i dzieci. Wykaz artykułów będących przedmiotem zamówienia określono w załącznikach nr 1,2,3,4,5, 6, 7,8,9 i 10 załączonych do formularza ofertowego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji dostaw dla każdego z zadań określony został w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 11 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sp52lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach