Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 5138 P Gościejew- Skałów (dokończenie jezdni)

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Transportowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7226531 , fax. 062 7226531
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Transportowa 1 1
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7226531, fax. 062 7226531
  REGON: 25086482400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkrotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 5138 P Gościejew- Skałów (dokończenie jezdni)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania przetargowego jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego robotę polegającą na poszerzeniu istniejącej nawierzchni jezdni do 5,50 m na długości 370 m. Istniejący odcinek drogi posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,50 m z licznymi nierównościami, obniżeniami i deformacjami spowodowanymi zwiększeniem ruchu drogowego z udziałem większej ilości samochodów , autobusów szkolnych i ciągników rolniczych. Przebudowa nawierzchni ma na celu zwiększenie nośności nawierzchni, poprawę równości, zwiększenie standardu przejezdności oraz poprawienie bezpieczeństwa. Droga posiada kategorie ruchu KR-2.Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Koźmin Wlkp. Wykonawca robót remontowych przedstawi inwestorowi uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas trwania robót. Przedmiot postępowania obejmuje: roboty pomiarowe: 0,370 km ; roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - poszerzenie jezdni : 255,35 m?, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni : 729,56 m? ; roboty ziemne wykonane koparkami chwytakowymi o poj. łyżki 0,25 m? w gruncie kat. I-III z ziemi uprzednio zmagazynowanej na hałdach z transportem na odległość do 1 km dostarczonej samochodami samowyładowczymi na uzupełnienie poboczy z ręcznym wyrównaniem i zagęszczeniem: 255,35 m? ; wykonanie rowka pod krawężnik o wym. 30x40 cm w gruncie kat. III- IV : 128,00 m; ława pod krawężnik betonowa z oporem-beton klasy B-15 :7,68 m? , krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej:128 m , wykopy liniowe lub jamiste ręczne o głębokości do 1,50 m w gruncie kat. III pod przykanaliki i studnie wpustowe: 73,5 m?, podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub.10 cm pod przykanaliki: 4,60 m? , kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy 200 mm: 46 m, zasypanie wykopów o ścianach pionowych na przykanalikach o szer. 0,8- 2,5 m głęb. Do 1,5 m w gruncie kat. I-II.: 29,44 m?, studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustami ulicznymi typu ciężkiego 650x450mm: 3 szt, warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm-2,5MPa przygotowanego w betoniarce, grubości 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą+ na przykanalikach: 729,56 m?, warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 20 cm stabilizowanego mechanicznie+ na przykanalikach: 729,56 m?, ręczne i mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej i bitumicznej, skropienie emulsją na zimno- zużycie emulsji 0,5 kg/m?:2141,96 m?, zaklinowanie mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową 0/16 mm o stabilności min 8kN w ilości 75 kg/m?: 160,65 Mg, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją na zimno podbudowy bitumicznej- zużycie emulsji 0,5 kg/m?: 2111,36 m ? ,nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 6 cm(warstwa wiążąca o stabilności min 8kN o uziarnieniu 0/16 mm: 2111,36m?, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych- warstwa ścieralna o gr. 5 cm beton asfaltowy 0/12,8 mm i stabilności min.5,5 kN: 2080,00 m?.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9372,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdkrotoszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach