Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyskoć i Turew - III Etap

Gmina Kościan ogłasza przetarg

 • Adres: 64-000 Kościan, ul. Młyńska 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5121 001 , fax. 65 5120 315
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kościan
  ul. Młyńska 15 15
  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5121 001, fax. 65 5120 315
  REGON: 41105058600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakoscian.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyskoć i Turew - III Etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o następujących parametrach: 1) kanalizacja sanitarna grawitacyjna ? 200 - 490 mb 2) kanalizacja sanitarna grawitacyjna ? 300 - 31,5 mb 3) kanalizacji sanitarnej tłocznej ? 90 - 229,1 mb 4) przykanaliki ? 160 - 81 mb/14 szt. 5) przepompownia ścieków - 1 szt. Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzi wymiana nieszczelnej (kamionkowej) kanalizacji sanitarnej na kanalizację PVC (? 200) - 158 mb i przykanalików - 25,6 mb/4 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępujący do przetargu wykonawcy zobowiązani są przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek zamawiającego: BS Kościan 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006 z dopiskiem Wadium - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyskoć i Turew - III etap w takim czasie, aby pieniądze znalazły się na rachunku Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokument potwierdzający wpłatę pieniędzy (oryginał lub kopia) dołączany jest do oferty. Jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie, oryginał odpowiedniego dokumentu wraz z jego kopią (potwierdzoną za zgodność) dołączany jest do oferty. Oryginał należy załączyć do oferty w taki sposób aby umożliwić zamawiającemu jego wyjęcie i zwrot bez uszkadzania oferty. Zamawiającym (beneficjentem) jest: Gmina Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan 5. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania. 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art.46 ust.1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminakoscian.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach