Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1056P miejscowość Podróżna na odcinku długości 1,3 km i szerokości 5 m.

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 3a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2633483 do 85
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
  ul. Za Dworcem 3a 3a
  77-400 Złotów, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2633483 do 85
  REGON: 57079819500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-zlotow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1056P miejscowość Podróżna na odcinku długości 1,3 km i szerokości 5 m.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje wykonanie: Nawierzchni dwuwarstwowej z mieszanek mineralno-bitumicznej (5+3cm) - 6665 m2;Uzupełnienie podbudów z kruszywa łamanego- 721 m2;Chodniki z kostki bet. 8 cm na podbudowie gr. 15 cm z kruszywa łamanego- 1.202m2.Zjazdy:z polbruku 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 651 m2;bitumiczne na odbudowie jw. - 66 m2;z kruszywa gr. 20 cm - 238 m2.Zatoka autobusowa z polbruku 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 98 m2.Budowa przepustów pod zjazdami z rur PCV d=400 mm - 146 mb.Uzupełnienie sieci kanalizacji deszczowej (dobudowa):studnie i wpusty - 15 szt.,kolektory i przykanaliki - 271 mb.Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego - 16 szt..Oznakowanie poziome - 24 m2.Uregulowanie poboczy (plantowanie) - 5098 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd-zlotow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach